English Ukrainian
Випуск 34 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 21 October 2017 13:06
There are no translations available.

І. КАФЕДРІ КРАЇНОЗНАВСТВА ТА ТУРИЗМУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Тараса Шевченка – 25 років !


Мета. Проаналізувати сучасний стан національного туризму, виявити його приховані можливості, вразливі сторони та сучасні тенденції розвитку.
Методика. Використані соціологічний, монографічний, експедиційний методи, застосовано контент-аналіз, структурно-логічне моделювання, використано матеріали засобів масової інформації.
Результати. Визначені сучасні напрями розвитку, загрози та чинники, що стримують розвиток національного туризму, його сильні та слабкі сторони, сучасні та традиційні (фундаментальні) бренди.
Практична значимість. Матеріали статті можуть бути використані організаціями та установами місцевого, регіонального, національного рівня, що реалізують відповідні програми туристського розвитку, втілені в практику діяльності вищих навчальних закладів України, які займаються підготовкою кадрів для національної туристської індустрії.
Ключові слова: національний туризм, стратегія, туристська політика, санкції, об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, релігійний туризм, курортно-лікувальні ресурси, спелеоресурси.
 Список використаних джерел:
 1.Иванух Р., Жученко В. – Стратегические проблемы развития рекреационно-туристического комплекса Украины. – Экономика Украины. - №1, 1994. – с.65-70.
2.Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теоретичні основи туризмології. – К. Ніка-Центр, 2005. – 316 с.
3.Самойлов. Ю. - Туризм-галузь стратегічна. - Український туризм. - №5, 2015. – с.16-20.
4.Туристична політика зарубіжних країн: підручник/ кол.авт.; за ред. А.Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Кразіна, 2015.-220 с.
5.Соколов В.Е., Котенкова Е.В. Язык запахов. – М., Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Биология»; №2).
6.Формування стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні. – Сімферополь: ВАТ «Сімферополська міська друкарня» (СГТ), 2007. – 175 с.
7.Шпарага Т.І., Лазарук І.А. оцінка туристсько-рекреаційної привабливості замкових комплексів Волинської та Рівненської областей. К. Альфа-Пік.В. 33. 2015, 82-93.
8.Газета «Дзеркало тижня» - №38 (463) 4 жовтня 2003 р.
9.Газета «Дзеркало тижня» - №5 (884) 9 лютого 2008 р.
10.Газета «Рух за реформи» – 6 жовтня 2015 р. (спецвипуск №4).

Мета. Хронологічно проаналізувати розвиток туризмології у Львівському національному університеті імені Івана Франка та охарактеризувати формування і сучасні здобутки кафедри туризму.
Методика. Наукові публікації з тематики розвитку туризмознавства, підготовки кадрів, удосконалення якості навчання представлено багатьма українськими науковцями: Федорченком В.К., Любіцевою О.О., Бейдиком О.О., Фоменком Н.А. та ін. Проте, аналіз місця окремих наукових центрів, їхнього внеску у розвиток туризмології приділено недостатньо уваги.
Результати. Проаналізовано зародження, внесок науковців, основні напрями досліджень з рекреаційної географії та туризмології у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Основну увагу у праці акцентовано на розвиток кафедри туризму та становлення туризмології, напрями та результати наукової і навчально-методичної роботи науково-педагогічних працівників кафедри туризму.
Наукова новизна. Вперше узагальнено та виділено основні напрями організації географічного факультету та кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка – одного з провідних наукових центрів туризмології та підготовки фахівців-туризмознавців в Україні.
Ключові слова: рекреаційна географія, туризмологія, кафедра туризму.
Список використаних джерел:
1. Мальська М.П. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності: навч. посібник / М.М. Мальська, В.В. Худо. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 295 с.
2. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. – К. : Центр учбової літератури, 2004. – 272 с.
3. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
4. Рутинський М.Й. Географія туризму України: навч.-метод. посібник. Вид. 2-ге, переробл. і доп. / М.Й. Рутинський. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 160 с.
5. Рутинський М.Й. Рекреалогія з основами курортології. Частина І. Теоретичні засади: курс лекцій / М.Й. Рутинський. – Львів: Фенікс, 2004. – 68 с.
6. Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej / Projekt PAUCI nr 00-0195-056 Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej: Kierunki i mozliwosci inwestowania w sektorze turystyki w swietle polskich doswiadczen / R. Szczecinski, J. Zinko, R. Lozynski i in. – Warszawa: Instytut Turystyki, 2005. – 263 s.

Мета дослідження - апробація прийомів ефективного навчання студентів у сфері пізнавального туризму.
Наукова новизна полягає в застосуванні способу аглютинації (комбінування) цілісної екскурсії з цілеспрямовано створених фрагментів з метою формування об’єктивного географічного образа геопространства.
Методика полягає в конструюванні процесу навчання як поєднання підготовки власного тексту пізнавальної екскурсії з фрагментів в рамках навчальної туристичної фірми, при функціонуванні якої кожен студент виконує періодично мінливі ролі.
Практичне значення полягає у використанні методів оцінки здібностей студентів до певних видів діяльності на прикладі екскурсійної.
Результатом роботи є ефективна підготовка студентів до професійної діяльності.
Ключові слова: навчальна туристична фірма, оцінка професійних здібностей, формування географічних образів
Список використаних джерел
1.Бабарицька В.К., Короткова А.Я., Малиновська О.Ю. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464 с.
2.Емельянов Б.В. Методика подготовки и проведения екскурсии: Учебное пособие.-М.:ЦРИБ « Турист»,1989.-100с.
3.Методы научных исследований в туризме: учебное пособие для вузов / И.С. Барчуков.- М.: Издательский дом «Академія», 2008.-224с.
4.Порев С.М. Питання усвідомлення явища науковості. Педагогіка і психологія, № 4 (57), 2007, с.74-82

Мета статті. Стаття присвячена проблемам визначення сутності та змісту роботи екскурсоводів та гідів-перекладачів як головних суб’єктів інформаційно-екскурсійної роботи в туризмі, через яку реалізується одна з найважливіших соціальних функцій туризму – соціокультурна.
Методика роботи включала використання таких методів, як аналіз і систематизація даних класифікаторів видів діяльності в туризмі, аналіз і узагальнення літературних джерел.
Наукова новизна та практична значимість. Вперше визначаються відмінності та спільні риси в роботі екскурсоводів, гідів-перекладачів та аніматорів, майстерність яких базується на основі особистісних якостей, але досягається в результаті цілеспрямованого навчання та професійної підготовки і вдосконалюється протягом всього часу практичної діяльності.
Результати. В статті наголошується на необхідності розробки базових компетенцій, визначення змісту те методик навчання фахівців даного напряму.
Ключові слова: екскурсовод, гід-перекладач, професійна підготовка, базові компетенції.
Список використаних джерел:
1.Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник / За заг. ред.В.Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 260 с.
2.Стандартна міжнародна класифікація видів діяльності в туризмі (СІКТА) [Електронний ресурс]. Режим доступу: mail.perfectbg.com /TouristDocuments.nsf…/ SICTA
3.Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/FIN3381C.html.
4.Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Наказ Держспоживстандарту України11.10.2010 № 457 [Електронний ресурс]. Режим доступу: document.ua/klasifikacija-vidiv-ekonomichnoy
5.Сокол Т. Г. Основи туризмознавства: навчальний посібник. – К., 2006. – 76 с.
6.Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hrliga.com/docs
7.Довідник кваліфікаційних характеристик професій , 2000 – Вип. 5*,81[Електронний ресурс]. Режим доступу: www.uazakon.com/document
8.Порядок надання туристичних послуг у м. Києві. Додаток № 1 до рішення Київради від 18.03.2004 р. №88/1298 [Електронний ресурс]. Режим доступу: kmr.gov.ua/poryadok-predostavleniya-turisticheskih-uslug-v-kieve
9.Сокол Т.Г. Характеристика структури туристичної галузі СРСР у 70-80-х рр. ХХ ст. // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм в Україні: економіка та культура» (Світязь, 9-10 вересня 1998 р.) – У двох частинах. – К.: «Км – Трейдинг», 1998. – Ч.2. – С. 230 251.
10.Килимистий С.М. Анімація в туризмі: навчальний посібник. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.

 

II. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Мета. Розкрити важливість, сутність та різні підходи до оцінювання конкурентоспроможності країн на світовому туристичному ринку, зокрема, - індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму (англ. Travel and Tourism Competitiveness Index, TTCI).
Методика. У дослідженні проаналізовано та застосовано дві методики. Перша – методика розрахунку коефіцієнту виявлених конкурентних переваг (англ. Registered Competitive Advantages, RCA), друга – визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу за допомогою індексу конкурентоспроможності у секторі подорожей і туризму (англ. Travel and Tourism Competitiveness Index, TTCI), який що два роки публікує Світовий економічний форум (англ. World Economic Forum, WEF).
Результати. Визначено структуру ТТСІ у 2007-2013 рр. та зі змінами у 2015 р. Проаналізовано першу тридцятку країн світу за індексом ТТСІ за 2011, 2013 та 2015 рр. Вказано та пояснено значення ТТСІ для України за ці роки. Охарактеризовано першу десятку країн світу за індексом ТТСІ за туристичними макрорегіонами світу. Виконано комплексний аналіз країн АСЕАН за рівнем туристичної конкурентоспроможності.
Наукова новизна. Вперше виконано комплексний аналіз країн світу за рівнем туристичної конкурентоспроможності з допомогою коефіцієнту виявлених конкурентних переваг, а також – на підставі індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму станом на 2015 р.
Практична значимість. Знання з визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу з допомогою коефіцієнту виявлених конкурентних переваг та на підставі індексу конкурентоспроможності країн у сфері подорожей та туризму мають практичне значення для фахівців туризму, оскільки забезпечують знайомство з світовими туристичними рейтингами країн та місцем в них України.
Ключові слова: туристична конкурентоспроможність країн; коефіцієнт виявлених конкурентних переваг RCA; індекс та субіндекси конкурентоспроможності країн у сфері подорожей і туризму ТТСІ; Світовий економічний форум; перші тридцять країн за величиною ТТСІ; ТТСІ для України; ТТСІ для країн ACEAН.
Список використаних джерел:
1.Морозова Н.С. Концепция формирования и развития конкуренции в туризме: монография/Н.С. Морозова.-М.:Рос НОУ, 2011.-283с.
2.Сорокина Т.В. Управление конкурентоспособностью объектов индустрии гостеприимства: теория и методология: автореферат дис…д-ра экономических наук/ Т.В. Сорокина.- М., 2011.- 30 с.
3.Crouch G.I. Tourism, competitiveness and social prosperity/ G.I. Crouch, J.R. Ritchi//Journal of Business Research.-1999.- № 44.- РР. 137-152.
4.Dwayer L. Destination competitiveness: a model and indicators/ L. Dwayer, C.W.Kim//Current Issues of Tourism.-2003.-Vol.6,№ 5.-PP.369-413.
5.Forsyth P. Exchange rate changes and the cost competitiveness of International airlines: the aviation trade weighted index/P. Forsyth, L. Dwayer// Research in Transport Economics.- 2010.-Vol.24.- PP.12-17.
6.Ушаков Д.С. Экономика туристской отрасли:уч.пос./Д.С. Ушаков.- Ростов н/Д:НЦ «Март», Феникс, 2010.-446 с.
7.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)/ О.О. Любіцева .- К.:Альтерпрес, 2002.- 436 с.
8.Школа І.М. Менеджмент туризму:підр./І.М. Школа, О.П. Корольчук: Чернівці: Книги – ХХІ, 2011.- 464 с.
9.Никитский Е. Туризм: мировой рейтинг конкурентоспособности/ Е.Никитский// Мир путешествий, 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:mirp.kz/rus/articles/3/123.
10. Кучеренко К.В.Позиционирование национального достояния на мировом туристическом рынке /К.В. Кучеренко//Бизнес. Право. Образование. Вестник Волгоградского ин-та бизнеса.-2014.-№1(26).-С..200-207 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://vestnik.volbi.ru
11. Pinboonrungroj P. Tourism Logistics Management in ASEAN/P.Pinboonrungroj [Електронний ресурс]. - Режим доступу:www.google.com.ua/#q=logistics+in+tourism+pdf
12. Нікіфоров Б.В. Оцінка конкурентоспроможності країн на світовому туристичному ринку/Б.В. Нікіфоров//Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: Матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф.- Умань: ВПЦ «Візаві», 2014.- Ч.1.-С.261-263
13. Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:www.weforum.org.docs/WEF_TTCReport_2011.pdf
14. Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:www.weforum.org.docs/WEF_TTCReport_2013.pdf
15. Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:www.weforum.org.docs/WEF_TTCReport_2015.pdf
 
Мета. Показати складність і важливість інновацій в туристичній галузі. Доказати безальтернативність розвитку туризму на основі впровадження інноваційних технологій.
Методика. В статті були використані методи порівняння, експертних оцінок, аналізу, прогнозування, кореляції, абстрагування, та інші.
Результати. Проведений аналіз стану управління технологічними інноваціями в туризмі; виявлені недоліки та помилки при організації управління інноваціями; обґрунтована інтенсифікація структуризації ринку туристичних послуг; показані можливості використання R&D ресурсів в туристичних підприємствах.
Наукова новизна. Розкриті можливості та показані результати використання новітніх інтернет технологій в туристичній галузі.
Практична значимість. Приведені практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління технологічними інноваціями в туризмі. Розроблені рекомендації щодо впровадження сучасних онлайн технологій.
Ключові слова: інноваційні технології, стратегії бізнесу. туристична індустрія, ринок, туристичні послуги, туристичний продукт.
Список використаних джерел:
1. Барометр международного туризма ЮНВТО: Краткий обзор основных тенденций // UNWTO World Tourism Barometer, February 2011 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.unwto.org.
2. Бойко М. Туристическая привлекательность Украины: закономерности формирования и ориентиры развития / М. Г. Бойко // Инвестиции: практика и опыт. - 2009. - №16. - С.34.
3. Гарбер А.Е. Основные теоретические и практические аспекты инновационной деятельности в туристическом хозяйстве Украины / О.Е.Гарбера // Инвестиции: практика и опыт. - 2009. - №23. - С.29-31.
4. Киндрик Т.А. Инновационная деятельность в туристическом хозяйстве Украины / Т.О.Киндрик, О.М.Головинов // Материалы конференции «Эффективные инструменты современных наук - 2010».
5. КовешниковВ.С. Организация гостинично-ресторанного дела / Учеб. пособие [сайт для .М.П., Роглева Х.Й.] - М .: Кондор - Издательство, 2015. - 752 с.
6. Квартальнов В.А. Туризм / Учебник / - М .: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.
7. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство.Туризм. - М. ЮНИТИ .: 2003. - 1063 с.
8. ПазенокВ.С. Туризмология. Теоретический образ туризма / Научное издание - М .: Академия туризма Украины, 2012. - 270 с.
9. Михайличенко Г.И. Инновационное развитие туристических предприятий: направления изменений и факторы влияния / Г.И. Михайличенко // Экономика. Управление. Инновации. - 2012. - №1 (7).
10. Новиков B.C. Инновации в туризме: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Заведите. / B.C.Новиков. - М .: Издательский центр «Академия», 2007. - 208 с.
 
Мета. В статті йдеться про менталітет, як чинник розвитку туризму. Значна увага приділена історичному аспекту дослідження поняття та його значенню у сьогоденні.
Методика. В роботі використано історичний, порівняльний методи дослідження. Так, завдяки порівняльному методу, було з’ясовано, що менталітет різних народів в плані гостинності відрізняється між собою, що призводе до різного рівня сприйняття туристів. Історичний метод використовувався при дослідженні наукових розробок зарубіжних та вітчизняних вчених.
Результати. В результаті проведеної роботи було доведено, що саме менталітет є основою, без якої неможливо побудувати ефективну туристичну галузь. Ментальність впливає на особливості сприйняття туристів місцевим населенням, від цього залежить бажання чи небажання населення проявляти гостинність зі свого боку. Різні країни відрізняються своїми ментальними особливостями, що позначається на швидкості проведення реформ у туристичній галузі. Нам дуже потрібно змінити національну свідомість для розвитку туризму в країні.
Наукова новизна. Доведено, що туристична галузь цілком залежить від особливостей менталітету населення, в цьому і полягає наукова новизна роботи.
Практична значимість. Практична значимість полягає у застосуванні запропонованих ідей фахівцями різного рівня у туристичній галузі. Окрему роз’яснювальну роботу слід проводити серед місцевого населення туристичних пунктів, тільки у повній взаємодії можливо досягти певних позитивних результатів.
Ключові слова: менталітет, ментальність, туризм, національна свідомість, чинник.
Список використаних джерел
1. Возрастание духовных факторов (индивидуальных и коллективных) в процессе воспроизводства планетарных ресурсов туризма. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_tourism/yakimenko.htm
2. Духовное содержание паломничества и туризм. – Режим доступу:http://tourlib.net/statti_tourism/scherbakova.htm
3.Лалак О. А. Історико-ментальні засади формування української діаспори та інституційно-процедурні механізми взаємодії з Україною [Електронний ресурс] / О. А. Лалак // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2013. - № 3-4. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_3-4_6.pdf
4.Ментальність як чинник становлення та розвитку громадянського суспільства (на прикладі України) . – Режим доступу:http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2953/0
5.Пронкевич О. В. Культурний туризм і "винайдення" Іспанії / О. В. Пронкевич // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2009. - Т. 124, Вип. 111. - С. 91-93. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2009_124_111_19.pdf
6.Роль національної ментальності в житті суспільства. - Режим доступу:http://ebk.net.ua/Book/history/boyko_iu/chapter19/1910.htm

Метою статті є висвітлення пріоритетних напрямків, особливостей стратегії і тактики туристичної політики Польщі.
Методика. За допомогою методів аналізу, синтезу, економіко-математичних методів проаналізовано структуру та динаміку туристичних потоків і надходжень від туризму Польщі.
Результати. Розглянуто маркетингові аспекти позиціонування та просування національного туристичного продукту, виявлено ефективні засоби просування Польщі на міжнародному туристичному ринку. З’ясовано способи відбору пріоритетних туристичних ринків та визначено комплекс туристичних продуктів, які просуваються на цих ринках.
Наукова новизна. Досліджено систему та специфіку заходів щодо просування національного туристичного продукту Польщі на міжнародному туристичному ринку.
Практична значимість. Результати статті можуть бути корисними для державних структур України з метою використання зарубіжного досвіду у визначенні пріоритетних напрямків розвитку туризму України та формування системи ефективних заходів щодо позиціонування та просування українського національного туристичного продукту на міжнародному туристичному ринку.
Ключові слова: туристична політика, туристичний продукт, національний туристичний продукт, позиціонування та просування національного туристичного продукту, туристичний ринок.
Список використаних джерел:
1. Гутник О.В. Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму/ О.В. Гутник//Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2010. - Випуск 1(3). — С. 256-268.
2. Муха-Шаек Е. Действия, адаптирующие польский туристический сектор к требованиям Европейского Союза //Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2008. - №12. - С.48-54.
3. Офіційний туристичний портал міста Варшави [Електронний ресурс] / Режим доступу:   http://www.warsawtour.pl (06.04.2015)
4. Соловйов Д.І. Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні / Д.І.Соловйов //Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту,2011. – Вип. 4 (44) – C. 243-249.
5. Польська федерація кемпінгу і автотуризму - [Електронний ресурс] / Режим доступу:   http://www.pfcc.eu/(06.04.2015)
6. Портал Poland Convention Bureau (PCB)   [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://poland-convention.pl/en/ (06.04.2015)
7. Портал Polska.pl [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://polska.pl/en/about/ (06.05.2015)
8. Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku. – Warsawa: Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2015. – 6 s.
9. Google Play – Приложения [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://play.google.com/store/search?q=poland&;c=apps&hl=ru   (17.04.2015)
10. Janczak K. Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku / K.Janczak, K. Patelak. – Lodz: Activ Group na zamówienia   Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2014. – 63 s.
11. Janczak K. Podróże Polaków w 2013 roku. Podstawowe wyniki badań / K.Janczak, K.,Patelak. – Lodz: Activ Group na zamówienia   Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2014. – 12 s.
12. Instytut Turystyki.Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji [Електронний ресурс] / Режим доступу:   http://www.intur.com.pl/instytut.php?nr=102 (27.04.2015)
13. Marketingowa Strategia Polskiw sektorze turystyki na lata 2008-2015 / [Zespół pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej]; redakcja Walas B. – Warsawa: Polska Organizacja Turystuczna, 2008. – 228 s.
14. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. Aktualizacja dokumentu z 2008 roku / [Buczak T., Celuch K., Cichooska A., Nalazek M. i in.]; redakcja Walas B. – Warsawa: Polska Organizacja Turystuczna, 2011. – 216 s.
15. Ministerstwo Sportu i Turystyki [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.msport.gov.pl/departamenty-i-biura/1995-Departament-Turystyki (15.04.2015)
16. Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://www.part.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=6 (16.04.2015)
17. Polska Izba Turystyki [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://www.pit.org.pl/index.php?navi=001,002(16.04.2015)
18. Polska Organizacja Turystyczna [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/l/polska-organizacja-turystyczna(27.04.2015)
19. PrawoiTurystyka [Електронний ресурс] / Режим доступу:   http://prawoturystyczne.pl/ustawa-o-uslugach-turystycznych-nowelizacja/ (19.04.2015)
20. Turner Rochelle Travel & Tourism. Economic impact 2014.Poland / T.Turner. – London: The World Travel & Tourism Council, 2014 – 18 s.
21. Witold Bartoszewicz Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku/ WitoldBartoszewicz, TeresaSkalska. – Warsawa:InstytutTurystykiSzkołaGłównaTurystyki I RekreacjinazlecenieMinisterstwaSportu I Turystyki, 2013. – 93 s.
22. Wydziału Zarządzania [Електронний ресурс] / Режим доступу http://jmf.wzr.pl/pim/2012_2_2_7.pdf (19.04.2015)

Метою даного дослідження є аналіз європейського досвіду залучення індустріальних об’єктів до туристичної діяльності шляхом організації системи європейських маршрутів індустріальної спадщини.
Методика. Теоретичне підґрунтя дослідження складають фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних вчених, що розкривають проблематику використання індустріальної спадщини для потреб туризму. Значну роботу здійснено по систематизації інформації представленої на сайті проекту «Європейський маршрут індустріальної спадщини».
За результатами дослідження наведено найбільш вдалі визначення поняття «туризм індустріальної спадщини». Виявлено особливості організації європейських маршрутів індустріальної спадщини. Розкрито потенціал різних регіонів нашої країни щодо розвитку даного туристичного напряму. Виявлено перспективи подальшого включення найатрактивніших об’єктів індустріальної спадщини України до когорти європейських маршрутів.
Новизною та практичною значимістю даного дослідження є акцентування уваги на доцільності розгляду індустріальних об’єктів України як складової її туристичного потенціалу.
Ключові слова: індустріальна спадщина, туризм індустріальної спадщини, європейські маршрути індустріальної спадщини.
Список використаних джерел:
1.Європейський маршрут індустріальної спадщини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.erih.net/
2.Канська В.В. Конструктивно-географічний аналіз антропогенних історико-археологічних заповідних об’єктів поділля / В.В. Канська // наукові записки Вінницького педуніверситету. – Сер. Географія. – 2010. – Вип. 21. – С. 105-111.
3.Смаль В.В. Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій / А.В. Смаль //Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін.. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 9. – С. 27-34.
4.Смаль І.В., Смаль В.В. Туризм виробничої спадщини у контексті структуризації форм і видів туризму // Індустріальний туризм: реалії та перспективи : матеріали І Міжнародного науково-практичного форуму. – Кривий Ріг: вид. Р.А. Козлов, 2013. – С. 27-35.
5.Edwards J. Mines and quarries: Industrial heritage tourism /Edwards, J. Llurdes // Annals of Tourism Research. – 1996. – 23. – P. 341-363.

Метою статті є узагальнення та аналіз наукових поглядів на категорію «туристична дестинація», яка вивчається дослідниками з різних дисциплін; аналіз її суспільно географічних аспектів.
Методика. У статті проведено порівняльний аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень по виченню туристичної дестинації провідних вітчизняних та закордонних вчених.
Результати. У дослідженні було узагальнено наукові погляди на дестинацію, висвітлено власне бачення сутності цієї категорії, розкрито характерні риси туристичної дестинації, конкретизовано спільні та відмінні ознаки від близьких за значенням до цього терміну, розглянуто місце і роль дестинації у туристичній пропозиції.
Наукова новизна. Систематизація поглядів на вивчення туристичної дестинації. Висвітлення власного бачення сутності туристичної дестинації та окреслення її складових.
Практична значимість. Категорія «туристична дестинація» є однією з базових міждисциплінарних категорій туризмології. Тому систематизація та аналіз поглядів щодо її сутності та структури має значення для подальшого глибшого вивчення цієї категорії.
Ключові слова: туристична дестинація, сформованість туристчної дестинації.
Список використаних джерел:
1.Вєдєнін Ю.А. Динамічність середовища та ресурсів рекреаційної діяльності/ Ю.А. Вєдєнін // Рекреаційні ресурси та методи їх вивчення. – М.: МФГО СССР, 1981 – 137 с.
2. Зорін А.І. Дестинація в контексті ЮНЕСКО/ А.І. Зорін //. – М., РМАТ, 2011. – 97 c.
3. Зорін І.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм як вид діяльності/ І.В. Зорін, Т.П. Каверина, В.А. Квартальнов// Підручник. - Підручник. М.: Финансы и статистика. 2005. – 288 с.
4. Котлер Ф. Основи маркетинга / Ф. Котлер ; пер. В. Б. Боброва ; ред. пер. М. Пенькова. - СПб. : Коруна : Литера плюс, 1994. - 698 с.: рис. - Библиогр.: С.670-685.
5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева - К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с., с. 143.
6. Морозов М.А. Дестинація – важливий елемент туризуа / М.А. Морозов, О. Коль. Туризм: практика, проблеми, перспективи. – 1998. –№ 1. – С. 9.
7. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. Посібник / М.Д. Пістун – К.: Вища шк.., 1996. – 231 с., с. 32
8. Преображенський В.С. Рекреаційна географія, її стан і перспективи// Преображенський В.С., Ліханов Б.Н., Вєдєнін Ю.А. // Соціально-економічні та географічні аспекти дослідження. – М., 1974. – С. 1-16.
9. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу:монографія / Тетяна Іванівна Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 463 с.
10. Бухаліс Д. Маркетинг конкурентоспроможної дестинації майбутнього/ Д. Бухаліс // Менеджмент туризму. – 2000. – № 21 (1). – С. 97–116.
11. Індикатори сталого розвитку туристичних дестинацій - Мадрид, - 2004. – С.35.
12. Котлер Ф., Гайдер Д., Ірвінг Р.. Маркетинг місць ¬ Привертаючи інвестиції, галузь ітуризмдо міст, держав і націй. – Нью-Йорк, 1993. – С. 86.
13. Лавсон Ф., Бод-Бові М..Туризм та рекреаційний розвиток. Лондон: Архітектурна преса.- С.83.
14. Лейпер Н. Структура туризму: у напрямку визначення туризму, туриста і туристичної індустрії // Результати туристичного дослідження. – 1973. – № 6(4). – С. 390–407.
15. Пірс Д. Розвиток туризму. – Wiley, 1989. – С. 341.
16.Плог С. Чому території дестинацій збільшують і зменшують популярність // Щоквартальник готельно-ресторанної адміністрації Корнел. – 1973. – № 14. – С. 55–58.
17. Річі Дж., Круш Дж.. Конкурентоспроможна дестинація: Перспектива сталого туризму,Видавництво CABI, Валлінфорд,Великобританія. – 2003. С.35.
18. Звіт туристичної конкурентоспроможності 2013. Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf

 Метa стaттi проaнaлiзувaти сучaсний стaн тa перспективи розвитку aвiaцiйного туризму в Укрaїнi.
 Методика: для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: монографічний (при вивченні стану авіаційних пасажироперевезень в Україні), порівняння (при оцінці пасажиропотоків українських аеропортів). Системний аналіз дозволив надати характеристику основних проблем aвiaринку Укрaїни. Також був використаний діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів авіаційного туризму.
 Результати: розглянуто перспективи функцiонувaння в Укрaїнi лоукостерних компaнiй тa aвiaкомпaнiй Укрaїни, покaзaнi шляхи подолaння кризи, що склaлaся в aвiaцiйному туризмi в крaїнi. Нa сьогоднiшнiй день основними проблемaми розвитку aвiaцiйної гaлузi Укрaїни являється зношенiсть основних фондiв, дефiцит квaлiфiковaних кaдрiв, невiдповiднiсть технiчних можливостей aеропортiв сучaсним мiжнaродним вимогaм, вiдсутнiсть держaвної пiдтримки створення нової технiки й впровaдження сучaсних технологiй, жорсткa подaтковa полiтикa держaви вiдносно aвiaцiйної гaлузi, невизнaченiсть умов дiяльностi тa пiдвищений економiчний ризик упрaвлiння aвiaкомпaнiй, недостaтня модернiзaцiя пaрку повiтряних суден, великa кiлькiсть формaльностей при мiжнaродних aвiaперевезення, зaвaнтaженiсть aеропортiв тa повiтряного простору тa iншi.
Нaуковa новизнa роботи в тому, що був проведений aнaлiз сучaсного стaну aвiaцiйних туристських пaсaжироперевезень в свiтi тa Укрaїнi, a тaкож розглянутi перспективи aвiaтуризму в Укрaїнi.
 Практична значимість: мaтерiaли стaттi можуть бути використaнi в якостi додaткового мaтерiaлу студентaми ВНЗ спецiaльностi «Туризм» при вивченнi дисциплiни «Оргaнiзaцiя трaнспортних подорожей», aвiaкомпaнiями i турфiрмaми при розробцi нових шляхiв спiвпрaцi з провiдними aвiaкомпaнiями свiту й Укрaїни, з урaхувaнням перспектив розвитку aвiaперевезень в Укрaїнi.
 Ключовi словa: aвiaтуризм, лоукостери, проблеми розвитку, шляхи оптимізації.
 Список використaних джерел:
 1. Стaн i перспективи розвитку пaсaжирських aвiaцiйних перевезень в Укрaїнi. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до сaйту: <http://otherreferats.allbest.ru/transport/00278550_0.html>. [Посилaння дiйсне нa 22.09.2015 р.].
 2. Лiто нa крилaх? Перспективи лiтньої повiтряної нaвiгaцiї 2015 року // Укрaїнський туризм. − № 3. − 2015. − С. 18 − 21.
 3. Якi лоукостери потрiбнi Укрaїнi? // Укрaїнський туризм. − № 1. − 2015. − С. 34 − 36.
 4. Поїдемо з вiтерцем? // Укрaїнський туризм. − № 2. − 2015. − С. 14 − 17.
 5. Мiжнaродний aеропорт «Хaркiв». Офiцiйний сaйт. − – [Електронний ресурс] – Режим доступу до сaйту: <http://hrk.aero/uk/>. [Посилaння дiйсне нa 22.09.2015 р.].
 6. Кaкенов С.Т. Пiдготовкa туристських кaдрiв: реaлiї й перспективи розвитку // Вiтер мaндрiвок. – 2009. – № 5. – С. 15.
 7. Моделi розвитку aвiaцiйної гaлузi тa aвiaцiйних перевезень в Укрaїнi. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до сaйту: <http://zavantag.com/docs/689/index-63001114.html>. [Посилaння дiйсне нa 21.09.2015 р.].

Мета. Розкрити проблемний характер інтим-туризму, його прояви та особливості за радянських часів, зокрема, в Україні та Києві, який вже тоді, як столичне місто, притягував значні потоки внутрішніх та іноземних туристів, у т.ч. тих, яких цікавив «нетрадиційний» спосіб «розваг» у ресторанах та готелях.
Методика. Методика дослідження та підготовки матеріалу для статті полягала у збиранні, обробці та аналізі відповідних літературних, статистичних та фактичних даних з теми статті.
Результати. В результаті, обробки та аналізу зібраного матеріалу виконано коротку характеристику стану, структури, проблем та особливостей розвитку інтим-туризму за радянських часів, у т.ч. в Україні та Києві.
Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше, звернуто увагу на проблемний характер та значний «вік» існування інтим-туризму, а також розкрито його особливості, стан, структуру та проблеми за радянських часів, у т.ч. в Україні. Та Києві.
Практична значимість полягає в тому, що інформуючи студентів туристичного фаху про нові напрямки та різновиди сучасного туризму, у т.ч. інтим-туризм, слід обов’язково підкреслювати його проблемний характер та небезпеку для туристів – «споживачів», посилаючись при цьому на радянський досвід його функціонування, у т.ч. в Україні.
Ключові слова: інтим-туризм, проституція, радянський «досвід», проблеми, ризики, загрози.
Список використаних джерел:
1. Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму: навч. пос. /М.П. Кляп, Ф.Ф Шандор. – К.: Знання, 2011. – 334 с.
2. Смаль І.В. Географія туризму та рекреації: Словник-довідник / І.В. Смаль. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2010. – 208 с.
3. Малиновська О.Ю. Інноваційні види туризму / О.Ю. Малиновська, А.І. Ісакова // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред) та ін.. – К.: Альфа – ПІК, 2014. – Вип. 27. – С. 46-55.
4. Цалик С. Деньги легкого поведения / С.Цалик // Власть денег. - 2012. - №42. – С. 48-50.
5. Гей-туризм (ЛГБТ-туризм) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//actravel.ru/tourism_glossary.php?word=453.
6. Гей-туризм // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//ru.wikipedia.org./wiki/.
7. Здорова О. Нові (нетрадиційні) види туризму України / О.Здорова // Матеріали Всеукр. студ. конф. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2011. – Вип.1. – С. 12-15.
8. Золотар И. Поймали сутенерш в стрип-клубе /И.Золотар//Сегодня. – 2015. – 10 февраля. – С.5.
9. Золотар И. Сутенершу засудили на пять лет /И.Золотар//Сегодня. – 2015. – 17 февраля. – С. 6.
10. Линчак І.М. Анекдоти про курортний відпочинок: мотиви та персонажі /І.М. Линчак// Наукові записки КУТЕП. Серія: філософські науки. – 2014. – Вип. 18. – С. 376-387.
11. Туризм і туристи в анектодах / [Упоряд., передм., прим. І.М. Линчак]. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2014. – 248 с.
12. Рейтинг європейських міст за вартістю перебування, 2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: priceofftravel.com.
13. Лужков Л. Ласточка для посла /Л.Лужков// Загадки истории. – 2015. - № 10. – С.10-11.
14. Сборщикова В. Киев стал самым дешевым городом в мире / В. Сборщикова // Комсомольская правда в Украине. – 2015. – 21 вересня. – С. 1.

Метою написання статті є вивчення можливостей функціонування та реалізації маршрутів історичного та етнографічного туризму на транскордонній території Чернівецької області України та Сучавського повіту Румунії (етнокультурний регіон відомий як Буковина).
Методика роботи полягала в систематизації й синтезі емпіричних даних, що охоплювали практичні транскордонні проекти в галузі туризму на Буковині.
Результати. Автором було виявлено загальні тенденції транскордонної співпраці в галузі туризму щодо розробки та впровадження маршрутів територією Чернівецької області та Сучавського повіту. У статті проаналізовано попередній досвід функціонування таких маршрутів та запропоновано мережу нових, укладених за результатами ряду експедиційних польових досліджень. Обґрунтовано розробку восьми міжнародних маршрутів територією Буковинського прикордоння. Проаналізовані проблеми функціонування таких маршрутів.
Науковою новизною роботи є розробка транскордонних маршрутів територією Чернівецької області та Сучавського повіту за формою пересування (автомобільні, велосипедні, пішохідні) та тематикою (історичні та етнографічні).
Практична значущість дослідження полягає в можливості впровадження отриманих результатів у планову туристичну діяльність відповідно до прийнятих у Чернівецькій області програм та стратегій.
Ключові слова: транскордонний туризм, транскордонні туристичні маршрути, транскордонний регіон, історико-етнографічний туризм.
Список використаних джерел:
1. Бучко Ж. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 744-745: Географія.– С. 109-111.
2. Василиха Н.В. Розвиток ринку туристичних послуг у контексті транскордонного співробітництва / Н.В. Василиха // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2010. - Вип.3. - С.160-165.
3. Горб К.М. Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення / К.М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2014. - №2. – С. 30-36.
4. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія / Н. Мікула. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 395 с.
5. Про транскордонне співробітництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 45. – Ст. 499 (зі змінами, внесеними згідно із законами № 1833-VI (1833-17) від 21.01.2010, ВВР. – 2010. – № 12. – Ст. 116 ; № 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012. – ВВР. – 2014. – № 4. – Ст. 61).
6. Офіційний сайт проекту "Історична та етнографічна спадщина - частина сталого розвитку туризму на Буковині" - http://heritage-ua-ro.org/index.php

Метою публікації є з’ясування організаційно-економічного механізму створення продукту подієвого туризму як чинника формування туристичної привабливості міста.
Методика. У роботі окрім загальнонаукових методів, використано методи структурно-функціонального аналізу, системного, процесного підходу, метод моделювання та контент-аналізу.
Результати. В результаті дослідження здійснено типологізацію основних видів подій, визначено функціональні можливості подієвого туризм в соціально-економічному розвитку міст, з’ясовано алгоритм взаємодії основних зацікавлених у проведенні події сторін, розроблено етапи створення та реалізації продукту подієвого туризму.
Наукова новизна. З’ясовано організаційно-економічні умови розробки проектів подієвого туризму, його роль у формуванні туристичної привабливості та забезпеченні конкурентоспроможності міст.
Практична значимість. Результати пропонованого дослідження можуть бути використані міськими адміністраціями та іншим зацікавленими сторонами при розробці продуту подієвого туризму.
Ключові слова: подієвий туризм; подієвий маркетинг, подієвий менеджмент, конкурентоспроможність міста.
Список використаних джерел:
1.Бабкин А. В. Специальные виды туризма: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 256 с.
2.Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навчальний посібник / О. О. Бейдик. – К. : Альтерпрес, 2010. – 404 с.
3.Давыденко И. В. Доминанты рынка событийного туризма / И. В. Давыденко // http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2151
4.Парфіненко А. Ю. Territoria туризму: час «культурних подорожей» UNIVERSITATES: Наука и просвещение. – 2012. - №3. – С. 12-24.
5.Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року.
6.Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-кульутрне явище. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=.
7.Allen, J., O`Toole, W., Harris, R. & McDonnell, I. 2011. Festival & Special Event Management. Australia: John Wiley & Sons.
8.Getz, D. (1989). Special events: Defining the product. Tourism Management, 10(2), 135–137.
9.Getz, D. (1997). Event management and event tourism (1st ed.). New York: Cognizant Communications Corp.
10.Getz, D. (1998). Event tourism and the authenticity dilemma. In W. Theobald (Ed.), Global tourism (2nd ed., pp. 409–427). Oxford: Butterworth-Heinemann.
11.Getz, D. (1999). The impacts of mega events on tourism: Strategies for destinations. In T. Andersson, C. Persson, B. Sahlberg, & L. Strom (Eds.), The impact of mega events (pp. 5–32). Ostersund, Sweden: European Tourism Research Institute.
12.Getz, D. (2000a). Festivals and special events: Life cycle and saturation issues. In W. Garter, & D. Lime (Eds.), Trends in outdoor recreation, leisure and tourism (pp. 175–185). Wallingford, UK: CABI.
13.Getz, D., & Frisby, W. (1988). Evaluating management effectiveness in community-run festivals. Journal of Travel Research, 27(1), 22–27.
14.Hawkins, D., & Goldblatt, J. (1995). Event management implications for tourism education. Tourism Recreation Research, 20(2), 42–45.
15.Miller, L., Jago, L., & Deery, M. (2004). Profiling the special event nonattendee: An initial investigation. Event Management, 8(3), 141–150.
16.Mules, T., &McDonald, S. (1994). The economic impact of special events: The use of forecasts. Festival Management and Event Tourism, 2(1), 45–53.
17.Prabha, P., Rolfe, J., & Sinden, J. (2006). A travel cost analysis of the value of special events: Gemfest in Central Queensland. Tourism Economics, 12(3), 403–420.
18.Prentice, R., & Andersen, V. (2003). Festival as creative destination. Annals of Tourism Research, 30(1), 7–30.
19.Pugh, C., & Wood, E. (2004). The strategic use of events within local government: A study of London Borough councils. Event Management, 9(1/2), 61–71.
20.Ritchie, J. R. B. (1984). Assessing the impacts of hallmark events: Conceptual and research issues. Journal of Travel Research, 23(1),
21.Robinson, M., Picard, D., & Long, P. (2004). Festival tourism: Producing, translating, and consuming expressions of culture(s). Event Management, 8(4), 187–189.

Мета статті – обґрунтування науково-практичних положень до чинного законодавства, що регулює процеси створення та реєстрації туристичних підприємств в Україні.
Методика. Під час дослідження використано методи порівняння, аналізу та синтезу, метод узагальнення. В процесі встановлення загальних та індивідуальних факторів, що впливають на вибір організаційно-правової форми туристичного бізнесу, автором здійснено співставлення головних особливостей індивідуальної та колективної форми туристичного бізнесу.
Результати. У результаті проведеного дослідження слід констатувати, що обрання організаційно-правової форми – це найвідповідальніший етап в організації туристичного підприємництва, оскільки з нього розпочинається практичне втілення ідеї бізнесмена. Саме на цьому етапі виникає ймовірність втратити ресурси, отже це обов’язково слід брати до уваги під час державної реєстрації підприємства. При виборі форми діяльності потрібно визначити необхідний рівень та кількість можливих прав і зобов'язань підприємця, що залежить від профілю і змісту майбутньої діяльності, можливого кола партнерів та інших факторів.
Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній з'ясовано та обґрунтовано основні переваги та недоліки провадження індивідуальної та колективної форми туристичного бізнесу. Автором одним з перших визначено проблеми створення та реєстрації вітчизняних туристичних підприємств на сучасному етапі.
Практична значимість. Отримані висновки та запропоновані рекомендації мають поряд з теоретичним і практичне значення, оскільки можуть використовуватися у науково-дослідній роботі – як основа для подальшого вивчення концептуальних засад розвитку туристичної галузі в Україні, а також у навчальному процесі – під час вивчення спеціальних фахових дисциплін.
Ключові слова: туристичне підприємство, державна реєстрація, організаційно-правова форма, індивідуальний бізнес, колективний бізнес.
Список використаних джерел
1.Господарський кодекс України : станом на 21 січ. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2015. – 217 с.
2.Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посібник / Є. В. Козловський. – К. : Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2015. – 272 с.
3.Про господарські товариства : Закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 трав. 2015 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576–12. – Назва з екрана.
4.Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців : Закон України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 13 серп. 2015 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755–15. – Назва з екрана.
5.Цивільний кодекс України : станом на 14 січ. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2015. – 438 с.

 Метою дослідження є розкриття сутності та особливостей неймінгу як новітньої форми маркетингу в туризмі на підставі аналізу світового досвіду та надання практичних рекомендацій щодо впровадження та розвитку неймінгу в Україні як чинника розвитку туризму.
Методика. Базується на вивченні та узагальненні наявних літературних та електронних джерел, а також тез науково-практичних конференцій присвячених темі неймінгу.
Результати. Дано характеристику неймінгу як новітньої форми маркетингу туризму. Проаналізовано світові та українські тенденції неймінгу та надано практичні рекомендації щодо вибору назви для туристичних підприємств та закладів сфери гостинності.
 Наукова новизна полягає у розкритті особливостей неймінгу як новітньої форми маркетингу в туризмі по відношенню до практики туризму в Україні та за кордоном.
 Практична значимість полягає в розкритті шляхів застосування неймінгу в практичній діяльності українських турфірм та закладів сфери гостинності.
Ключові слова: неймінг, маркетинг туризму, туризм, назва турфірми (готелю).
 Список використаних джерел:
 1. Багиев Г. Л. Маркетинг: учеб. Для вузов /Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич; под общ. Ред. Г.Л. Багиева. – 3-е изд., перераб. И доп. – СПб. : Питер, 2010. – 312 c.
 2. Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму: матеріали V міжнародної наукової конференції, (Львів-Судова Вишня 23-25 вер. 2011 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка; Львівська обл. держ. адміністарація; Львівська міська рада; Ін-т післядипломної освіти , 2011. – С. 140-142
 3. Григорьев М.Н. Маркетинг: Учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Юрайт , 2010. – 302 с.
 4. Кавасаки Г. Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины / Г. Кавасаки; пер. с англ. Е. Корюкиной, предисл. Д. Яна. – М.: ООО “Юнайтед Пресс”, 2010. – С. 125-126
 5. Редько В. Є. Вплив когнітивного маркетингу на формування туристських потоків // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія гостинності в країнах Європи». – 4-6 грудня 2009 р. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – С. 18-20
 6. Савченко В. Как турфирму назовешь… // Мир туризма. – 2010 - №12 – 175 c.
 7. Семенов Г., Богма О. Неймінг у маркетингу // Економіка та держава. –2006. - № 4.- С. 12
 8.   Слободянюк Э.П. Настольная книга копирайтера / Элина Слободянюк. 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – С. 85.
 9. Современные направления маркетинга: теория, методология и практика применения: Коллективная монография / Под общей редакцией С.В. Карповой; отв. Редактор И.А. Фирсова - М.: Изд-во «Палеотип», 2011. – 544 с.

Метою статті було розкрити необхідність врахування екологічного напряму для посилення конкурентоспроможності регіонального туризму.
Методика. При проведенні дослідження застосовано емпірично-теоретичні методи – аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення.
Результати. Було виявлено загальні засади екологічного напряму забезпечення конкурентоспроможності регіонального туризму на основі врахування регіональних й локальних особливостей. В роботі проаналізовано основні складові сучасної екології, що мають вплив на сталий розвиток туризму в регіонах. На основі проведеного аналізу виявлено перспективи регіонів України для розвитку екологічно збалансованого туризму.
Науковою новизною роботи є систематизація екологічних індикаторів збалансованого розвитку і конкурентоздатності туризму локальних туристичних систем і регіонів в цілому.
Практична значимість полягає в тому, що проведено аналіз основних складових сучасної екології з позиції їх врахування у розвитку регіонального туризму; розглянуто фактори екологізації туристичної галузі як одного із шляхів досягнення збалансованого природокористування.
Ключові слова: сучасна екологія, екологічний напрям, туризм, регіональна туристична політика, природоохоронна діяльність, конкурентоспроможність, розвиток регіону.
Список використаних джерел:
1.Аверіхіна Т.В. Екологічна складова оцінювання національної та регіональної конкурентоспроможності / Т.В. Аверіхіна. // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Випуск 1(44). – С. 8-13.
2.Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія / М. Борущак. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
3.Гавриленко О.П. Екогеографія України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / О.П. Гавриленко. – К., 2008. – 646 с.
4.Герасимчук З. В. Конкурентоспроможність регіону: теорія, методологія, практика / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська. – Луцьк: Надстирʼя, 2008. – 248 с.
5.Кіптенко В.К. Менеджмент туризму : Підручник. / В.К. Кіптенко. – К.: Знання, 2010. – 502 с.
6.Куценко В.І. Екологічна безпека – передумова розвитку індустрії туризму. / В.І. Куценко. // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – №1(3). – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kucenko2.htm
7.Мальська М.П. Економіка туризму: теорія та практика [текст] : підручник. / М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, С.В. Білоус, Н.Л. Мандюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.
8.Мігущенко Ю.В. Методика оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери України / Ю.В. Мігущенко. // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_1_39.pdf.
9.Нездоймінов С.Г. «Зелений» вектор регіонального туризму. / С.Г. Нездоймінов. // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 2 (45). – С. 348-353.
10.Олійник Я.Б. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К.: Знання, 2012. – 558 с.
11.Про Генеральну схему планування території України. Закон України від 07.02.2002 № 3059-III- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3059-14/print1360750552116052
12.Розвиток туристичного бізнесу регіону : [навч. посібник] / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук, В.Ф. Кифяк; за ред. І.М. Школи. – Чернівці: Книги - XXI, 2007. – 292 c.
13.Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону : Монографія / За ред. А. І. Мокія, Т. Г. Васильціва. – Львів: Ліга Прес, 2010. – 488 с.
14.Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика / Л.П. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга – «Богдан», 2006. – 256 с.
15.Шарко В.В. Екологічна безпека як невід’ємна складова розвитку туризму. / В.В. Шарко. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип.6. – Ч.4. – С. 113-116.

 Останнім часом на Львівщині великого значення набув релігійний туризм. Цей вид туризму включає паломницький, і розвивається на основі збережених культових споруд.
 Мета статті – дослідити історію та аспекти використання в туризмі Добромильського василіанського монастиря.
 Методологія. У процесі дослідження опрацьовано літературні та архівні джерела, проведено польові дослідження.
 Результати дослідження. Розглянуто основні етапи розвитку монастиря, аспекти використання в туризмі у минулому та на сучасному етапі. Добромильський монастир є вагомим сакральним осередком, який, поступово відновлюючись після закриття у радянську добу, може стати значним паломницьким центром.
 Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що авторами на основі опрацювання джерел та проведення польових досліджень обґрунтовано перспективні напрями використання Добромильського монастиря у туризмі.
 Практичне значення. Розроблено і апробовано туристичний маршрут «Сакральні обʼєкти Старосамбірщини», куди включено Добромильський монастир.
 Ключові слова: релігійні споруди, монастирі, релігійний туризм, паломництво, Добромильський монастир, сакральні центри.
 Список використаних джерел:
 1.Безручко Л.С. Методика оцінки історико-культурних ресурсів: навч. посіб /Л.С. Безручко. – Львів, 2013. –с.
2.Відпуст в церкві оо. Василіан у Добромилі // Бескид. – Ч. 6 (165) від 30 жовтня 1932.
3.Волков М. Митрополит Шептицький показав 10 тисяч ікон і стародруків / М. Волков // Країна. – №47(200). – 5 грудня 2013. – С. 30.
4.Данилюк А.Г. Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво / А.Г. Данилюк. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2004. – 168 с.
5.Добромиль: монастырь чина Св. Василия Великого и несколько слов об отношениях города / Венедикт М. Площанский. Львов: Типография Ставропигийского института, 1867. – 48 с.
6.Добромильський василіанський монастир св. Онуфрія. Буклет. – Жовква, 2003.
7.Крип’якевич І. З історії галицького краєзнавства / Іван Крип’якевич. – Львів: Друкарня НТШ, 1932. – С. 12–14.
8.Кріль М.М. Старосамбірщина: історія і культура / М.М. Кріль. – Львів: Піраміда, 2009. –с.
9.Малицький Ярослав. З історії села Військо /Я. Малицький / Закована молодість. – Л.: Каменяр, 1994. – С. 56–63.
10.Цегельський Л. Митрополит Андрій Шептицький: короткий життєпис і огляд його церковно-народної діяльності / Л. Цегельський. – Львів: Місіонер, 1995. –с.
11.Мороз В. Добромиль – перлина українського Підгір’я / В. Мороз // RISU. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/44827/.
12.Echo z nad Sanu. Organ miejscowy dla ziemi przemyskiej i sanockiej від 10 травняроку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id
13.Gorowski H. Charakterystyka powiatu Dobromil i potrzeby letniskowo-turystyczne // Nasze zdroje i letniska. – 1939. – N3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sanockabibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=71.
14.Kalwaria Paclawska. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kalwariapaclawska.pl/index.html.
15.Zespol parkow krajobrazowych w Przemyszlu – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=1&t=informacje_ogolne.

Мета. Розглянути перспективи розвитку літературного та релігійного туризму в Гадяцькому районі Полтавської області. Підкреслити їхнє місце як суспільно важливої складової ідеології державотворення та національного відродження, їхнє значення у безперервному обміні духовно-культурними цінностями.
Результати. Розглянуто храмові споруди району як об'єкти екскурсійно-пізнавального релігійного туризму, представлені різними стильовими течіями та напрямками, характерними для вітчизняного зодчества. Виявлено проблеми, що істотно гальмують розвиток релігійного і літературного туризму в районі. Зазначено невідкладні заходи щодо їх вирішення. Окрема увага приділена перспективам розвитку міжнародного паломницького туризму.
Наукова новизна. Проаналізований історико-культурний та сакрально-духовний потенціал Гадяччини як чинника розвитку літературного та релігійного туризму і забезпечення сталого розвитку регіону.
Практична значимість. Розглядаються теоретичні та методологічні можливості використання літературного та релігійного туризму в навчально-виховному процесі на прикладі конкретного регіону.
Ключові слова: літературний, релігійний туризм, Гадяччина.
Список використаних джерел:
1.Косач-Борисова, 1996 – Косач-Борисова І. Спогад про Олену Пчілку / І. Косач-Борисова // Українська культура. – 1992. – 16 липня. С. 8.
2.Костюк, 2010 – Костюк В. Гадяч: Краєзнавчі розвідки / В.Костюк. – К.: КВЩ, 2010. – 96 с.
3.Панасенко, 1992 – Панасенко А.Я. Гадяч. Історико-краєзнавчий нарис / А.Я.Панасенко. – Гадяч, 1992. – 124 с.
4.Шалагінова, 1992 – Шалагінова Л. Сестри (маловідомі сторінки родинного літопису сестер Лесі Українки та її матері Олени Пчілки) / Л.Шалагінова // Київ. – 1992. – № 3, с. 121-126
5.Пчілка, 1930 – Пчілка О. Автобіографія / О.Пчілка. – Харків, Рух, 1930. – 45 с.

Метою статті є аналіз просторової організації мережі музеїв при загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області та показників динаміки розвитку музейної справи у закладах освіти.
Методика. Застосовано такі методи дослідження як порівняльно-географічний, математичний, статистичний, графічний, картографічне моделювання.
Наукова новизна. Картографічно відображено географію музеїв при загальноосвітніх закладах Волині із зазначенням їхніх профілів, окремо створено картосхему поширення „Зразкових” музеїв області, розраховано та закартографовано показник частки загальноосвітніх навчальних закладів з музеями від загальної кількості таких закладів кожного адміністративного району, проілюстровано профільну структуру музеїв при загальноосвітніх навчальних закладах в розрізі адміністративних районів краю. Охарактеризовано роль цих музеїв у розвитку туристсько-краєзнавчої роботи регіону та обласного центру.
Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані при розробці програми розвитку туристсько-краєзнавчої роботи на Волині; фахівцями індустрії туризму для розробки туристичних маршрутів; у навчальних закладах при викладанні курсів туристського та краєзнавчого спрямування.
Ключові слова: музей, зразковий музей, профіль музею, загальноосвітні навчальні заклади.
Список використаних джерел:
1.Войчик С. Шкільний музей як центр історико-краєзнавчих досліджень / С. Войчик // Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки : наук. зб. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 302-307.
2.Воронова Л. М. Педагогічний аспект діяльності музеїв при закладах освіти на Харківщині на межі ХХ–ХХІ ст. / Л. М. Воронова, Н. С. Мартем’янова // Вісник Харківської державної академії культури. − 2014. − Вип. 43. − С. 15-24.
3.Гайда Л. А. Музей у навчальному закладі / Л. А. Гайда. – К. : Шкільний світ, 2009 – 128 с.
4.Гайда Л. А. Становлення і розвиток музеїв при навчальних закладах України / Гайда Л. А. // Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність: Матеріали обл. наук.-метод. конференції. – Кіровоград, 2008. – С. 6-19.
5.Гайда Л. Музеєзнавство у закладах освіти : навч. посіб. / Гайда Л. А. – Кіровоград: КОІППО, 2006. – 108 с.
6.Гайда Л. Формування нормативно-правової бази діяльності музеїв при навчальних закладах України / Гайда Л. // Краєзнавство, 2011. − № 3. − С. 49-54
7.Ганнусенко Н. І. Шкільні музеї : навч.-метод. посіб. / Н. І. Ганнусенко, О. В. Ляпін, Т. І. Мацейків. – К., 1991. – 112 с.
8.Ганнусенко Н. Зміст і форми роботи краєзнавчих музеїв навчальних закладів у сучасних умовах : методичні рекомендації / Ганнусенко Н., Омельченко Ю. – К. : Науково-дослідний інститут педагогіки України, 1992. – 36 с.
9.Грабинська Л. Д. Музеї навчальних закладів Волині – центри патріотичного загартування школярів [Електронний ресурс] / Грабинська Л. Д. – Режим доступу : http://pmu.in.ua/wp-content/uploads/2015/03/grabinska_text.pdf
10.Грабинська Л. Розвиток музейної справи у закладах освіти Волинської області / Грабинська Л., Хмелярська Л. // Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 5. : Музейна педагогіка. Теорія і практика. / Упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. справи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2013. – С. 6-8.
11.Зеленська Л. І. Практикум із туристично-краєзнавчої роботи з географії [Текст] / Л. І. Зеленська, О. В. Троценко. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 80 с.
12.Камінська В. В. Педагогічні аспекти організації діяльності музею ЗНЗ / В. В. Камінська // Педагогічний пошук. − 2009. − № 4 (64) − С. 50-52.
13.Каталог музеїв при навчальних закладах України / Упор. Л. А. Гайда. – Кіровоград: Лисенко В. Ф., 2012. – 152 с.
14.Костриця М. Шкільна краєзнавчо-туристська робота / Костриця М., Обозний В. – К., 1995. – 228 с.
15.Личак І. Організація музейної справи в закладах освіти [Електронний ресурс] / Личак І. − Режим доступу : brct.ucoz.ua/Organizacija_myzejnoy_spravi_v_zakladi_osviti-1.doc‎
16.Мінакова Н. Методичні рекомендації щодо організації діяльності шкільних музеїв і розвитку в них краєзнавчої роботи [Електронний ресурс] / Мінакова Н. – Режим доступу : berezne.libr.rv.ua/berezne/files/pdf-method/museum.pdf‎
17.Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2011р. № 239 „Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України” [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – 01.04.2011. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/newstmp/2011/01_04/ NMO-239.doc.
18.Омельченко Ю. А. Шкільні музеї / Ю. А. Омельченко. – К. : Рад. шк., 1981. – 121 с.
19.Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / Петранівський В. Л., Рутинський М. Й.; за ред. проф. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 575 с.
20.Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України // Інформ. зб. МОН України. – 2006. – № 36. – С. 23-27.
21.Соломонова Т. Шкільні музеї в Україні: тенденції і проблеми розвитку / Т. Соломонова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 18. – С. 3-4.

Стаття має за мету охарактеризувати туристичний ринок Закарпатської області у 2014 році.
Методика. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять основні положення теорії суспільної географії. Концепція комплексного підходу дає можливість узагальнити ідеї науковців, які вивчали дану проблему. В статті застосовано загальнонаукові методи: порівняння, узагальнення, систематизації, аналізу, синтезу, індукції та дедукції.
Результати. Розглянуто перелік основних показників роботи туристичної галузі Закарпатської області у 2014 р.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше з позицій суспільної географії проаналізовано туристичну галузь Закарпаття, станом на 2014 р.
Практична значимість статті полягає в тому, що матеріали можуть бути використані при туристичному аналізі області студентами туристичних спеціальностей, написанні державних програм розвитку туризму. Органи місцевого самоврядування можуть скористатися результатами дослідження при розробці відповідних районних і місцевих стратегій і програм.
Ключові слова: суб’єкт туристичної діяльності, туроператор, турагент.
 Список використаних джерела
 1.Суб'єкти туристичної діяльності за регіонами [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Метою статті є аналіз особливостей територіальної організації готельного господарства Львівської області в результаті впливу чинника урбанізації. Територіальна організація готельного господарства значною мірою залежить від системи розселення.
Методика. При написання статті використані статистичний та математичний методи дослідження. Проведено центрографічний аналіз.
Результати. В статті проаналізовано особливості впливу процесів урбанізації на розвиток і територіальну організацію готельного господарства Львівської області. Місцями найбільшого формування попиту на послуги закладів розміщення є великі міста та рекреаційно-туристичні території. Висвітлено тенденції розташування готельних комплексів у структурі міста. Значною мірою на розташування готелів в планувальній структурі міста впливає їх функціональне призначення.
Наукова новизна. В результаті центрографічного аналізу виявлено взаємовплив між рівнем урбанізації та географією закладів розміщення. На території Львівської області сформувалася моноцентрична Львівська агломерація та формується поліцентрична Дрогобицько-Трускавецька агломерації.
Практична значимість. Раціональне розміщення мережі підприємств готельного господарства передбачає створення найбільших зручностей для населення, а також забезпечення високої ефективності роботи самого підприємства.
Ключові слова: готельне господарство, рівень урбанізації, заклади розміщення.
Список використаних джерел:
1.Байлик С.И. Гостинничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация / С.И.Байлик. – Киев: Альтерпрес, 2005. – 208 с.
2.Заставецький Т. Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства. Монографія / Т. Заставецький – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ, 2005. – 160 с.
3.Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
4.Мохначук С.С. Зміни у чисельності та розміщення населення Української РСР у період між Всесоюзними переписами 15.1.1959 та 15.1.1970 рр. / С.С.Мохначук, Є.Й.Шипович. ― Київ: Вид-во Київського університету, 1972. – С.41-48.
5.Перхач О.Р. Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 – економічна і соціальні географія/ О.Р.Перхач. – Львів, 1999. – 17 с.
6.Степаненко А.В. Социально-экономическое развитие городов [Тест] / А.В.Степаненко. – Киев: Наукова думка, 1988. – 206 с.
7.Тлумачний словник сучасної української мови: Близько 50000 сл. [Уклад. І.М.Забіяка]. – Київ: Арій, 2007. – С. 464.
8. Урбанізація. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Урбанізація
9.Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії: монографія / О.І. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С.83.

Метою написання даної статті було розглянути асортимент додаткових послуг у готелях ділового призначення та проаналізувати проблеми організації цих послуг.
Методика. При дослідженні проблематики статті використовувались аналітичний та статистичний методи, а також вивчення публіцистичних праць і видань.
Результати. Обґрунтовано необхідність диверсифікації послуг для бізнес-туристів.
Ключові слова: готельна послуга, готельний продукт, бізнес-готель, конгрес-готель.
Список використаних джерел:
1.Александрова А.Ю. Міжнародний туризм: підручник / А.Ю. Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 185 с.
2.Круль Г.Я. Основи готельної справи: навч. посіб. / Г.Я. Круль - К.: Центр навчальної літератури, 2011 - 368с.
3.Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. - К.: Знання, 2008. - 661 с.
4.Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.
5.Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. / Х.Й. Роглєв - К.: Кондор, 2005. - 408 с.
6.Федорченко В.К. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг: навч. посіб. / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. - К.: Логос, 1999. - 76 с.

Мета. Обґрунтування доцільності впровадження і використання пристроїв системи INNCOM компанії Honeywell, що спеціалізується на енергозбереженні, у вітчизняних закладах готельного господарства.
Методика. В даній статті використано наступні методи дослідження: аналіз, порівняння та аналогія.
Результати. Ефективне використання енергетичних ресурсів є надзвичайно актуальним питанням. Для вітчизняних готельних комплексів комунальні платежі є одним з основних витратних статей, що становить до 40% всіх експлуатаційних витрат. Неухильне зростання тарифів на комунальні послуги перед власниками готелів гостро ставить за мету зменшення енерго- і ресурсовитратності, підштовхують до активного пошуку можливостей економії ресурсів для збереження рентабельності готельного бізнесу. Система INNCOM компанії Honeywell є ефективним та вигідним інноваційним рішенням в готельному господарстві. Встановивши дану систему, власник готелю економить на витратах за енергоносії та повертає витрачені кошти протягом 2…3 років.
Наукова новизна. Впровадження системи INNCOM компанії Honeywell в закладах готельного господарства в Європі є досить розповсюдженим, а на території України це не є популярним. Та досліджуючи витрати за енергоносії готельними комплексами впровадження даної системи є досить актуальним.
Практична значимість. У статті розглянуто сучасну систему енергозбереження в готелях та можливість заощадження коштів на витратах за комунальні послуги закладами готельного господарства в Україні, за допомогою впровадження пристроїв системи INNCOM компанії Honeywell.
Ключові слова: пристрої системи INNCOM, компанія Honeywell, енергозбереження, заклади готельного господарства, зменшення витрат.
Список використаних джерел:
1. Дідук О.В. Альтернативна енергетика – шлях до енергонезалежності [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт компанії «Альянс «Нова енергія України», розділ «Блоги», стаття «Альтернативна енергетика – шлях до енергонезалежності».
2. Ковалко М. П. Енергозбереження – досвід, проблеми, перспективи. / М. П. Ковалко. – К., 1997. – 152 с.
3. Заремба І. М. Проблеми оптимізації енергозабезпечення України та шляхи їх вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / І. М. Заремба; Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України. – К., 2006. – 20 с.
4. Стаття начальника служби автоматизації ТОВ «ІК – Клімат контроль» Мальцева Андрія, 2012 звідкіля вона взята

Мета. Стаття присвячена концепції відкритого простору готелю та способу її створення за допомогою сучасних методів озеленення.
Методика. У статті використовувались загальнонаукові методи досліджень: аналізу і узагальнення літературних джерел.
Результати. Розглянуто метод створення концепції вільного простору за допомогою мінімалізму в інтер’єрі, лоджій та еркерів в номерах та коридорах готелю, вертикального озеленення внутрішнього простору, а також саду на даху готелю. Поєднання технологій озеленення, скління, опалення та втілення нових архітектурних тенденцій вигідно виділить заклад готельного господарства з-поміж інших.
Наукова новизна. Комплексне використання методів озеленення готелю в урбаністичному стилі.
Практична значимість. Наведені характерні риси урбаністичного інтер’єру готелю, методи розширення простору, шляхи озеленення приміщень готелю Запропоновані поєднання методів для створення простого та лаконічного інтер’єру, і в той час затишного та теплого. Впровадження таких технологій в готелі Києва або будівництві такого готелю.
Ключові слова: готель, озеленення, урбаністичний стиль, відкритий простір.
Список використаних джерел:
1.Архитектура, строительство, дизайн / Под общей редакцией Лазарева А.Г. - Ростов н/Дону: Феникс, 2005. – 320 с
2.Гуль Н. Ремонт и дизайн квартиры своими руками. Ростов-на Дону: Издательство "Феникс",1999.-384 с.
3.Завадская Л.В. Вертикальное озеленение. – М.: Изд. Дом МСП, 2005. - 128 c.
4.Кизима Г. А. Зимние сады: справочное пособие. – М.: СтройИнформ, 2008. – 190 с.;
5.Мочалов И. Сады на крыше // Архитектура, строительство, дизайн. – 2006. – № 2. С.66–69.
6.www.interiorplus.ua/
7.www.myhouse.ru/interer-i-dizayn
8.www.remont-faq.ru/
9.www.hotelexecutive.ru
10.www.verticalgardenpatrickblanc.com./
11.www.zinco.ca/

ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ

Мета роботи полягає у дослідженні стратегій суспільно-політичних взаємодій Чехії з регіональними угрупуваннями та окремими європейськими країнами, виявленні загальних особливостей у розвитку цих відносин, з’ясуванні пов’язаних з ними актуальних політико-географічних проблем, що потребують подальшого вивчення.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались загальнонаукові принципи. Серед них, найбільшу роль відіграли наступні: системності, історизму та науковості. Реалізація принципів здійснювалася за допомогою застосування наступних методів: порівняльний, описовий, літературний, статистичний,бальних оцінок, системний аналіз.
Результати дослідження. Виявлено найвагоміші вектори розвитку регіональної зовнішньої політики Чехії. Проаналізована співпраця з регіональними європейськими об’єднаннями країн з точки зору вигідності і відповідності чеським інтересам. Зроблено відповідні висновки на підставі аналізу політико-економічних взаємовідносин Чехії з регіональними угрупуваннями та окремими європейськими країнами. Визначено перспективи подальшого дослідження теми.
Наукова новизна обумовлена самою темою, адже політико-географами приділяється недостатня увага вивченню питань, що стосуються зовнішньої політики країн Центральної Європи, в особливості взаємовідносин Чехії з регіональними угрупуваннями країн.  
Практична значимість. Основні положення та зроблені висновки роботи можуть бути використані в подальших поглиблених дослідженнях проблем, що пов’язані із регіональними аспектами зовнішньої політики Чеської Республіки. Досвід політичної трансформації Чехії може стати прикладом і для України як суб’єкта міжнародних політико-економічних відносин. Корисними будуть результати досліджень і для доповнення змісту дисциплін, що викладаються політико-географами, міжнародниками і політологами.
Ключові слова: Чеська Республіка, зовнішня політика, ЄС, регіональне ПГП, Центральна Європа.
Список використаних джерел:
1. Герасимчук Т. Ф. Країни Центральної Європи в політиці Європейського Союзу (1989–2004) / Т. Ф. Герасимчук, М. В. Герасимчук // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. – Луцьк : Вєжа, 2006. – С. 32–34.
2. Корсак Р. В. Концепція європеїзації чеського суспільства [Текст] // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – Київ : ПП ,,Видавництво ,,Гілея”, 2015. − Вип. 97. – С. 123 – 126.
3. Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико- методологічний, політико-правовий та економічний аспекти”. Монографія [Текст] / [Бевзюк Є.В., Вергун В.А., Виноградов Ю. Л., Грін О.О., Ерфан В.Й. та ін.]: за заг. ред. Є.В. Бевзюка, О.О. Гріна. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – 368 с.
4. Мотрук С. Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі XX-XXI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – №94-95. – С. 27-32
5. Пріоритетні напрями зовнішньої політики Чеської Республіки на сучасному етапі / Л.Ю. Кіцила // Держава і право. — 2011. — Вип. 52. — С. 663-666. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
6. Handl V. The Czech-German Declaration from 1997: A political end of difficult historical capital? // Welt Trends. – 1998. – № 19. – P.
7. Kucera J. Tschechien // Informationen zur politischen Bildung. – 2002. – H.276. – S. 35; Starэ B., Vнtkovб M. Joint Ventures in CSFR // Osteuropa Wirtschaft. – 1991. – № 1. – S. 55
8. Vodiиka K. Tschechisch-deutsche Beziehungen und die Versцhnungserklдrung // Osteuropa. – 1997. – 47.Jg. – Oktober. – S. 975
9. Европа идет на стройку: где пройдут новые транспортные коридоры за четверть триллиона евро [Електронний ресурс] // Центр транспортных стратегий [сайт]. – Режим доступу:
10.Ориентиры внешней политики Чехии [Електронний ресурс] // Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы [сайт]. – Режим доступу:
11.Пятнадцать лет со дня вступления Чехии в НАТО [Електронний ресурс] // Информационный портал о Чехии [сайт]. – Режим доступу:
12.ЧР та Європейский [Електронний ресурс] // Посольство Чеської республіки в Києві [сайт]. – Режим доступу:
13. Central Intelligence Agency [Електронний ресурс] // Central Intelligence Agency[сайт]. – Режим доступу:
14. Trade statistics for international business development [Електронний ресурс] // Trade Map [сайт]. – Режим доступу:
http://www.trademap.org/
 
Мета. Схарактеризовано еволюцію людського простору старопромислових реґіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу).
Методика. При роботі над статею використані методи історико-географічного та еколого-географічного аналізу, застосовано екологічний та історичний підходи.
 Результати. Старопромисловим реґіонам найбільш властиві антропогенні зміни духовної сфери ландшафтів. Зауважено, що такі зміни відбулися не лише через притаманне їм гірничопромислове природокористування, а й у зв’язку з характерними для них особливостями формування етнонаціонального складу населення та його соціальної структури. Відзначено, що ці риси проявляються на Донбасі, який упродовж останніх двох сторіч масово заселявся вихідцями з інших реґіонів, що суттєво знизило частку корінних мешканців краю – носіїв первісного духу придінцевих ландшафтів. Закономірним наслідком цих геодемографічних тенденцій стало поширення сепаратизму.
 Наукова новизна. З екогеософічних позицій суспільно-географічні проблеми Донбасу проаналізовано вперше. При характеристиці реґіону враховано особливості, пов’язані із сучасною українсько-російською війною.
 Практична значущість. Практичне здійснення реінтеграції Донбасу до українського національного геопростору можливі лише за докорінної структурної перебудови його економіки після відновлення Україною політичного контролю над ним. Наголошено на необхідності подолання депресивності Донбасу через запровадження сучасних виробництв і новітніх технологій, властивих постіндустріальному суспільству.
 Ключові слова: людський простір, ландшафт, старопромислові реґіони, Донбас, гірничопромислове природокористування.
Список використаних джерел:
 1. Кисельов Ю. О. Основи геософії: проблеми теорії та методології / Ю. О. Кисельов. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 208 с.
 2. Кисельов Ю. О. Про місце старопромислових реґіонів у людському геопросторі (на прикладі Донбасу) / Ю. О. Кисельов // Суспільно-, фізико-географічні та геоекологічні проблеми старопромислових районів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю утворення кафедри географії Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (17 – 19 жовт. 2011 р., м. Луганськ) / відп. ред. І. Г. Мельник. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – С. 36–37.
 3. Кисельов Ю. О. Український фронтир як пульсуючий межовий простір Європи / Юрій Кисельов // Часопис соціально-економічної географії. – 2014. – Вип. 17 (2). – С. 37 – 40.
 4. Banse E. Die Seele der Geographie. Geschichte einer Entwicklung / Ewald Banse. – Braunschweig : Georg Westermann, 1924. – 96 S.

Мета. Здійснити аналіз найважливіших джерел суспільно-географічного дослідження діаспори, загалом як наукового концепту та української діаспори, зокрема.
Методика. Пошук джерел здійснювався у процесі написання дисертації на тему “Сучасна українська діаспора: розселення, соціо- і демогеографічні процеси”.
Результати. Здійснено групування джерел, присвячених діаспоральній проблематиці та українській діаспорі. Виділено найважливіші наукові праці, в яких найґрунтовніше досліджено теоретичні та практичні аспекти життєдіяльності української діаспори.
Наукова новизна. Діаспоральна проблематика широко репрезентована у наукових працях вітчизняних і зарубіжних науковців. У середовищі українських науковців найчастіше досліджуються історія української еміграції і формування української діаспори в різних країнах, інституційні засади поширення та функціонування української мови у світі, діяльність українських установ і організацій за кордоном. Значною проблемою є відсутність комплексного суспільно-географічного дослідження, присвяченого українській діаспорі, у якому було б детально розкрито питання розселення українців у світі, просторові особливості їх діяльності.
Практична значимість. Складено список наукових праць, призначений для студентів та аспірантів, яких цікавить діаспоральна тематика.
Ключові слова: діаспора, зарубіжне українство, українська діаспора, джерела дослідження.
Список використаної літератури
1. Armstong J. A. Mobilized and proletarian diasporas / J. A. Armstrong // American political sciences review. – Washington. – 1976. – Vol. 70. – №2. – P. 393–408.
2. Clifford J. Diasporas / J. Clifford // Cultural Anthropology. – Washington. – 1994. – Vol. 9. – №3. – P. 302–338.
3. Esman M. J. Diasporas an international relations / M. J. Esman // Modern diasporas in international politics – N.Y. – 1986. – P. 333–349.
4. Lencyk-Pawliczko A. Ukraine and Ukrainians throughout the World: A Demographic and Sociological Guide to the Homeland and Its Diaspora / A. Lencyk-Pawliczko // University of Toronto Press. – 1994. – 509 p.
5. Markus V. Ukrainians in the United States / V. Markus // Ukraine a Consise Encyclopedia. – Toronto – 1971. – Vol. 2. – 1300 p.
6. Sheffer G. A new field of study: modern diasporas in international politics / G. Sheffer // Modern diasporas in international politics. – London. – 1986. – P. 1–15.
7. Wolowyna O. Some consequences of the new wave immigration from Ukraine for the Ukrainian diaspora in the United States / O. Wolowyna // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє (Третя міжнародна науково-практична конференція, 23–25 червня 2010 р., м. Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2010. – 591 с. – С. 56–66.
8. Аза Л. О. Українці Румунії: сучасний стан та перспективи етнокультурного розвитку / Л. О. Аза, А. А. Попок, О. В. Швачка // К.: Соціс. – 1999. – 88 с.
9. Алієва М. Різні тлумачення терміну “діаспора” / М. Алієва // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Київ: УНІСЕРВ. – 2008. – Вип. 24. – С. 63–68.
10. Арутюнов С. А. Диаспора – это процесс / С. А. Арутюнов // Этнографическое обозрение. – М. – 2000. – №2. – С. 74–78.
11. Аствацатурова М. А. Современные диаспоры: сложности теоретического осмысления / М. А. Аствацатурова // Этнические проблемы современности. – Ставрополь. – 2001. – Вып. – 7. – С. 41–46.
12. Бабута М. Н. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.) / М. Н. Бабута // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – №6. – С. 214–217.
13. Бабута М. Н. Формирование украинской диаспоры в Западной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.) / М. Н. Бабута. – Вестник ТГПУ. – Вип. 3(118). – 2012. – С. 76–80.
14. Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки / Ю. Бачинський, В. Маркусь // К. – 1995. – 342 с.
15. Білецький В. Українська діаспора сьогодні: перспективи і реалії співпраці з Україною / В. Білецький. – Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям (матеріали науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 грудня 2004 р.). – Донецьк. – 110 с. – С. 29–34.
16. Брук С. И. Численность и расселение украинского этноса в ХVІІІ – начале ХХ столетия/ С. И. Брук, В. М. Кабузан // Советская этнография. – 1981. – №5. – С. 16–31.
17. Васильєва Л. Д. Українська діаспора у Польщі / Л. Д. Васильєва // Український історичний журнал – 1992. – №10. – С. 54–62.
18. Вдовенко С. М. Закордонне українство в національно державотворчому процесі ідентифікації і взаємовідносин / С. М. Вдовенко. – Чернігів, ЧДПУ 2004. – 209 с.
19. Винницький М. Україна і діаспора – можливості формування світового українства / М. Винницький. – Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям (матеріали науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 грудня 2004 р.). – Донецьк. – 110 с. – С. 17–22.
20. Винниченко І. І. Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис / І. І. Винниченко. – Житомир: Льонок. – 1992. – 112 с.
21. Винниченко І. І. Закордонне українство/ І. І. Винниченко // Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям (матеріали науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 грудня 2004 р.). – Донецьк. – 110 с.. – С. 8–14.
22. Воловина О. Аналіз даних перепису українців у Сполучених Штатах, 1980–1990 рр. / О. Воловина // Українська діаспора. – 1993. – №4. – С. 20–30.
23. Воловина О. Нові можливості для дослідження української діаспори в США / О. Воловина, В. Лопух // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція у майбутнє (Третя міжнародна науково-практична конференція, 23–25 червня 2010 р., м. Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2010. – 591 с. – С. 171–174.
24. Гаврилишин П. М. Українська трудова міграція в Італії (1991–2011 рр.) / П. М. Гаврилишин. – Івано-Франківськ: Вогонь з неба. – 2012. – 246 с.
25. Газізова О. Українська мова як фактор збереження національної ідентичності підростаючого покоління зарубіжних українців / О. Газізова // Українознавчий альманах. – Вип. 7. – С. 45–48.
26. Годованська О. М. Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії, та Португія / О. М. Годованська // Національна академія України, Ін-т народознавства НАН України. – Львів. – 2011. – 191 с.
27. Горват Л.-І. Етнічна та мовна ідентичність українців повітів Марамуреш та Сату Маре / Л.-І. Горват, Я.-О. Колотило // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція у майбутнє (Третя міжнародна науково-практична конференція, 23–25 червня 2010 р., м. Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2010. – 591 с. – С. 87–98.
28. Горєлов Д. М. Вплив організації української діаспори на розвиток громадянського суспільства в Україні / Д. М. Горєлов // Стратегічні пріоритети. – 2011. – №3(20). – С. 32–38.
29. Горєлов Д. М. Інституційна інтеграція української діаспори в громадянське суспільство у державах поселення / Д. М. Горєлов // Стратегічні пріоритети. – 2009. – №3(12). – С. 50–58.
30. Дністрянський М. С. Етногеографія України / М. С. Дністрянський. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 232 с.
31. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України / М. С. Дністрянський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 2010. – 344 с.
32. Дністрянський М. С. Порівняльний аналіз етнодемографічних процесів у різних групах зарубіжного українства / М. С. Дністрянський, Б. Жулканич // Вісник Львівського ун-ту. Сер. геогр. – Вип. 36. – 2009. – С. 127–138.
33. Євтух В. Б. Українці в Канаді / В. Б. Євтух, О. О. Ковальчук // Київ “Будівельник”. – 1993. – 143 с.
34. Євтух В. Б. Українська діаспора Соціологічні та історичні студії / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, О. В. Швачка. – К.: Фенікс, 2003. – 228 с.
35. Євтух В. Б. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції / В. Б. Євтух, О. О. Ковальчук // Український історичний журнал – 1991. – №8. – С. 64–74.
36. Євтух В. Феномен діаспори в дзеркалі науки / В. Євтух, В. Маркусь, В. Трощинський // Віче. – 1993. – №11. – С. 109–119.
37. Зарубіжні українці / С. Ю. Лазебник, Л. О. Лещенко, Ю. І. Макар. – К.: “Україна”. – 1991. – 352 с.
38. Заставний Ф. Д. Східна українська діаспора / Ф. Д. Заставний. – Львів: Світ. – 1992. – 176 с.
39. Зубик А. І. Етнокультурні показники у програмах переписів населення (для потреб етногеографічних досліджень) / А. І. Зубик // Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 166–169.
40. Зубик А. І. Наукові проблеми дослідження української діаспори в контексті розвитку географічної освіти в державі / А. І. Зубик // Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті: Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 14–15 листопада 2013 р.). – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2013. – 132 с.
41. Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія / В. Ідзьо. – Львів: Бак, 2002. – 304 с.
42. Інститут дослідження української діаспори [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oa.edu.ua/ua/institutes/diaspora.
43. Інститут досліджень діаспори [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mihrantua.narod.ru/xvila5.htm.
44. Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы ХVIII века–1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса / В. М. Кабузан // Ин-т рос. истории РАН. – М.: Наука. – 2006. – 658 с.
45. Казьмина О. Е. Основы этнодемографии / О. Е. Казьмина, П. И. Пучков. – Москва: “Наука”. – 1994. – 256 с.
46. Канукова З. В. Диаспора: функциональный анализ термина / З. В. Канукова // Вестник Владикавказского научного центра. – 2011. – № 4. – С. 23–28.
47. Карпенко В. Українці в Казахстані [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/karp/5.htm.
48. Карпова Ю. Этнодемографические аспекты миграционных процесов в России и Украине / Ю. Карпова // Социс. – 2005. – № 12. – С. 94.
49. Качараба С. Еміграції з західної України 1919–1939 рр. / С. Качараба // Львів. – 2003. – 416 с.
50. Ким А. С. Этнополитическое исследование современных диаспор (Конфликтологический аспект): Автореф. дис. на соискание ученой степени д. полит. н. – СПб., 2009. – Електронный ресурс. – Режим доступу: http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/annocements/politich/2009/06-04/KimAS.rtf
51. Ключковська І. Нова українська присутність у світі. Контекст східної діаспори та “четвертої хвилі еміграції” / І. Ключковська // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє (Третя міжнародна науково-практична конференція, 23–25 червня 2010 р., м. Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2010. – 591 с. – С. 70–75.
52. Козлов В. И. Национальности СССР / В. И Козлов // М.: Статистика. – 1975. – 263 с.
53. Кондратьева Т. Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.perpectivy.info.
54. Коник В. Процес формування сучасної української діаспори Естонії та її характеристики / В. Коник. – Українці в Естонії: вчора, сьогодні, завтра (матеріали між нар. наук. конф., м. Таллін, 7–8 падолиста 2008 р.). – К.: Геопринт. – 2008. – 100 с. – С. 22–29.
55. Коннор У. Диаспоры: транснациональное самосознание и политика в странах исхода / У. Коннор // Диаспоры. – 1999. – №2–3. – С. 40–51.
56. Коткин Д. Диаспора: главное действующее лицо на мировой экономической сцене / Д. Коткин // Новое время – 1993. – №5. – С. 26–28.
57. Кубійович В. М. Українська діаспора в СРСР в світлі переписів населення / В. М. Кубійович // Сучасність. – 1979. – Ч. 6. (210). – С. 60–74.
58. Куреляк В. Українці румунської Мараморощини / В. Куреляк // Львів. – 2001. – 183 с.
59. Кушнер (Кнышев) П. И. Этнические территории и этнические границы / П. И. Кушнер. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР. – 1951. – 256 с.
60. Лагутов Ю. Українці в Росії та росіяни в Україні: особливості національного розвитку в контексті етнополітики держав проживання / Ю. Лагутов, А. Попок. // Українські варіанти. – 1998. – № 3–4. – С. 53–63.
61. Лаллукка С. Диаспора. Теоретический и прикладной аспекты / С. Лаллукка // Социс. – 2000. – № 7. – С. 91–98.
62. Лановик Б. Роль української діаспори у становленні української незалежної держави / Б. Лановик // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Перша наукова конференція (8–10 березня 2006 р., Львів): тези доповідей. – Львів, 2006 р. – С. 17–19.
63. Левин З. И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ)/ З. И. Левин // М. – 2001. – 170 с.
64. Лобжанидзе А. А. Этногеография и география религий / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. – М.: Издательський центр “Академия”. – 2005. – 176 с.
65. Лозинський А. Основні питання діаспори до України / А. Лозинський // Друга міжнародна науково-практична конференція “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міждержавній спільноті”, 18-20 червня 2009 р. – Львів. – 2009 р. – С. 28–31.
66. Лозинський Р. М. Етнолінгвістичні показники в суспільно-географічних дослідженнях / Р. М. Лозинський // Історія укр. географії. – Вип. 12. – 2005. – С. 68–71.
67. Лозинський Р. М. Етномовний напрямок у суспільній географії / Р. М. Лозинський. – Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2006. – 432 с.
68. Лозинський Р. М. Географія мов в Україні: навч. посіб. / Р. М. Лозинський. – Львів: Вид-во “ЛІГА Львів”. – 2012. – 146 с.
69. Лопух В. “Нова хвиля” еміграції до США: економічно-соціальні аспекти / В. Лопух // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція у майбутнє (Третя міжнародна науково-практична конференція, 23–25 червня 2010 р., м. Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2010. – 591 с. – С. 65–75.
70. Мазука Л. І. Закордонне українство в Казахстані: історія та сучасність / Л. І. Мазука // Стратегічні пріоритети. – №3(8). – 2008. – С. 68–75.
71. Мазука П. Українська діаспора в Росії: актуальні проблеми збереження національної ідентичності / П. Мазука // Стратегічні пріоритети. – 2007. – №4(5). – C. 91–102.
72. Макар Ю. І. Розселення українців у світі / Ю. І. Макар, О. Ю. Макар // Трибуна. – 1991. – №2. – С. 30–31.
73. Марунчак М. Українці в СССР поза кордонами УРСР / М. Марунчак. – Вінніпег. – 1974. – 256 с.
74. Машавець А. Роль української діаспори у розбудові сильної незалежної держави [Текст]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.narodna.pravda.com.ua/history/4b502fac58872
75. Мельничук Г. Україна-Молдова: проблеми та перспективи двосторонніх відносин (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cheremosh30.org.ua/ukraina-i-susidy.html
76. Мерфі Н. Г. Українці в США: збереження національних та культурних традицій / Н. Г. Мерфі. – Донецьк: вид-во “Ноулідж”. – 2010. – 247 с.
77. Милитарев А. Ю. О содержании термина “диаспора” (К разработке дефиниции) / А. Ю. Милитарев // Диаспоры. – 1999. – №1. – С. 24–33.
78. Міжнародний інститут освіти, культури та зв`язків з діаспорою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://miok.lviv.ua/
79. Моцок В. Особливості динаміки чисельності українського етносу в Естонії на межі століть / В. Моцок. – Українці в Естонії: вчора, сьогодні, завтра (матеріали між нар. наук. конф., м. Таллін, 7–8 падолиста 2008 р.). – К.: Геопринт. – 2008. – 100 с. – С. 30–35.
80. Мыльников М. А. Современные диаспоры в глобальном коммуникационном пространстве / М. А. Мыльников // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – М. – 2007. – №2. – С. 45–56.
81. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&;;I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=.
82. Наулко В. І. Динаміка чисельності і розміщення українців у ХVІІІ–ХХ ст./ В. І. Наулко, Н. В. Чорна // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 5. – С. 16.
83. Петров В. Н. Влияние этнических миграций на процессы социальных изменений в регионе / В. Н. Петров // Вестник Московского ун-та. – Сер. 18. – 2004. – №2. – С. 116–129.
84. Попков В. Д. “Классические диаспоры”: к вопросу о дефиниции понятия / В. Д. Попков. – Диаспоры. – №1. – 2002. – С. 7–22.
85. Попок А. Новітня еміграція з України : проблеми інтеграції в нові суспільства та співпраці з історичною батьківщиною / А. Попок // Вісник НАДУ. — 2006. — № 1. — С. 307–313.
86. Пронюк О. Стан сучасної української трудової еміграції: Італія / О. Пронюк // Івано-Франківськ: Нова Зоря. – 2007. – 24 с.
87. Професор Володимир Кубійович / Упоряд. О. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка. – 2006. – 378 с.
88. Прохорова А. Роль диаспоры в развитии страны происхождения / А. Прохорова // Миграция ХХI. – №6(9). – 2011. – С. 7.
89. Рендюк Т. Г. Українці в Румунії та румуни в Україні: проблеми минулого та сучасне становище / Т. Г. Рендюк // НАН України, Ін-т історії України. – К. – 2011. – 293 с.
90. Романцов В. О. Українці на одвічних землях (XVIII – початок ХХІ століття). – К.: Видавництво імені О. Теліги. – 2004. – 200 с.
91. Сапеляк О. Парагвайці українського походження: церковно-громадянське життя / О. Сапеляк // Львів: Ін-т народознавства НАН України. – 2011. – 160 с.
92. Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентині: історико-етнологічні аспекти / О. Сапеляк // Львів: Червона калина. – 2008. – 286 с.
93. Семенов Ю. И. Этнос, нация, диаспора / Ю. И. Семенов // Этнографическое обозрение. – 2000. – №2. – С. 64–73.
94. Семенюк С. Український путівник по Словаччині (історико-краєзнавчі нариси) / С. Семенюк // Львів: Апріорі. – 2007. – 348 с.
95. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – К. – 2000. – 558 с.
96. Сополига М. Українці Словаччини: матеріальні вияви народної культури та мистецтва / М. Сополига // К.: Темпора. – 2011. – 336 с.
97. Стрельченко С. В. Диаспора как субьект социально-экономических процес современности / С. В. Стрельченко // Энергия. – 2006. – №7. – С. 65–68.
98. Тощенко Ж. Т. Диаспора как объект социологического исследования / Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чаптикова // Социс. – 1996. – № 12. – С. 37.
99. Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / В. П. Трощинський // Ін-т соціології НАН України, Центр етносоціологічних та етнополітичних досліджень. – К.: Інтел. – 1994. – 258 с.
100. Трощинський В. П. Українці в світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко. – К.: Альтернативи. – 1999. – Т. 15. – 352 с.
101. Українці. Східна діаспора (атлас). – Київ. – Мапа ЛТД. – 1993. – 25 с.
102. Українці у зарубіжному світі / відп. ред. Шлепаков А. М. // АН України, Інститут соціальних і економічних проблем зарубіжних країн. – Київ: Наукова думка. – 1991. – 139 с.
103. Хабибулина Н. Н.  Диаспора: сущность, социально-филосовские аспекты развития: на материалах Бурятии. Автореф. дис. на соискание ученой степени к. филос. наук. – Улан-Уде. – 2003. – 20 с.
104. Центр досліджень української діаспори при Науковому Товариству ім. Т. Шевченка у США. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.inform-decisions.com/ukrstat.
105. Черная Н. В. Украинское население России и СССР за пределами Украины (XVIII–XX вв.) динамика численности и размещения / Н. В. Черная // Расы и народы. – Вип. 21. – 1991. – С. 62–79.
106. Чорний С. Українці в Євразії: Чисельність і розміщення за переписами 1897 – 1990 рр. / С. Чорний. – К., – 2002., С. 5
107. Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике / Г. Шеффер // Диаспоры. – М. – 2003. – №1. – С. 162–184.
108. Шпарага Т І. Українці в Естонії: проблеми асиміляції та інтеграції / Т. І. Шпарага, М. М. Михайлюк // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-Пік, 2014. – Вип. 27. – 334 с. – С. 192–199.

Мета. Дослідити та розкрити економічні переваги та недоліки китайсько-українських енергетичних проектів, а також потенційні екологічні ризики їх впровадження.
Методика роботи охоплювала використання таких методів як аналіз і синтез, а також методу систематизації.
Науковою новизна. Здійснено спробу систематизувати дані про існуючі двосторонні проекти в галузі енергетики, а також проведено аналіз їх перспективності та економічної доцільності.
Практичне впровадження досвіду Китаю в галузі розвитку енергетичних проектів дасть змогу Україні диверсифікувати джерела енергетичних ресурсів.
Ключові слова: енергетична безпека, альтернативна енергетика, газифікація вугілля, китайсько-українські проекти
 Список використаних джерел:
 1.Закон України Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – N 51.
2.Закон України Про державний бюджет України на 2012 рік // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 34-35.
3.Килимчук А.А. Китайсько – українські проекти як чинник реформування паливно-енергетичного комплексу України // Шевченківська весна – 2015. Географія: Збірник наукових праць ХІІІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. Випуск ХІІІ. С. 137- 139.
4.Шен Лаюн Статистичний щорічник КНР. – Пекін, 2013. – 388 с.
5.Економічні дані Китаю [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.thechinaperspective.com/ (04.11.2015)
6.Володимир Висоцький Чи виросте білий лебідь із бридкого каченяти?
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/science/chi-viroste-biliy-lebid-iz-bridkogo-kachenyati-_.html (21.09.2015)
7.Основні напрямки китайсько-українського економічного співробітництва // Головний звіт [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.davinci.org.ua/docs/China.pdf (01.02.2014).
8.Сергій Гусєв Газифікація вугілля в Україні: реальність чи обман [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.segodnya.ua/economics/enews/gazifikaciya-uglya-v-ukraine-realnost-ili-obman-643666.html (10.10.2015)

Мета. Вивчити і проаналізувати інформацію, що розкриває вплив демографічних чинників на становлення та трансформацію Волині як історико-географічного регіону.
Методика. Використано статистичні та порівняльно-географічні методи дослідження.
Результати. Всебічно опрацьовано матеріали переписів населення 1897, 1921, 1931, 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 рр. Досліджено динаміку чисельності населення, природний та механічний рух, статеву та вікову структури населення регіону впродовж XVI - XXI ст. З’ясовано загальні риси демографічної ситуації на Волині у різні історичні періоди. Визначено подальші перспективи досліджень історико-географічних особливостей Волині.
Наукова новизна. Детально проаналізовано зміни демографічних показників на Волині впродовж XVI - XXI ст.
Практична значимість. Застосування результатів досліджень є можливим у сферах історії та географії. Ініціювання подальших систематичних опрацювань дозволить провести всебічний прогнозно-ретроспективний аналіз Волині.
Ключові слова: історико-географічний регіон, чисельність населення, коефіцієнти природого приросту, народжуваності, смертності.
Список використаних джерел:
1. Баранович О. І. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст./ О.І.Баранович. – К., 1930. – 155 с.
2. Ворончук І. О. Населення Волині в XVI першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники: Монографія / І. О. Ворончук. К.: НДІ українознавства, 2012. - 712 с.: іл. 
3. Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/
4. Герасименко О. Міста Волині ХVІ–ХVІІІ століть у світлі урбанізаційних процесів середньовічної Європи / О. Герасименко // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. асп. і студ. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 33–35.
5. Заяць А. Є. Динаміка чисельності міських поселень Волинського воєводства XVI – першої половини XVIII ст. (1566 – 1648).// Історико-географічні дослідження на Україні. Зб. наук. праць. – К., 1992. – С.85 – 96.
6. Крикун М. Г. Кордони і повітовий поділ Волинського воєводства в XVI – XVIII ст.// Географічний фактор в історичному процесі. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 134 – 145.
7. Круль В. П. Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України : автореф. дис.... д-ра геогр. наук / В. П. Круль. – К., 2006. – 32 с.
8. Памятная книжка Волынской губернии на 1887 год: Издание Волынского губернского статистического комитета. – Житомир: Волынская губернская типогафия, 1887. – С. 14.
9. Памятная книжка Волынской губернии на 1900 год: Издание Волынского губернского статистического комитета. – Житомир: Волынская губернская типография, 1900. – С. 22.
10. Памятная книжка Волынской губернии на 1915 год: Издание Волынского губернского статистического комитета. – Житомир: Волынская губернская типография, 1915. – C. 51 – 52.
11. Соціально-економічний та культурний розвиток західних областей Української РСР за роки Радянської влади. – К., 1989. – С. 16 -19.
12. Drugi powszechny spis ludnosci z dn. 9. XII. 1931 r. – Warszawa: Nakladem glownego urzedu statystycnego, 1938. – 328 s.
13. Pierwszy Powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrzesnia 1921 roku. – Warszawa: wydawana przez Glowny urzad statystyczny pzeczypospolitej Polskiej, 1926. Tom XXIII. – 229 s.
 
Мета. Аналіз основних показників, визначення тенденцій та проблем формування ринку праці Мелітопольського району.
Методика. Були використані статистичні, бібліографічні, картографічні та аналітико-синтетичні методи дослідження. Під час написання роботи було проаналізовано дані Головного управління статистики в Запорізькій області, Мелітопольської районної державної адміністрації, соціально-економічний паспорт та програма занятості населення Мелітопольського району.    
Результати. В ході дослідження було виявлено, що загальна кількість працездатного населення та молоді з кожним роком зменшується, а кількість людей пенсійного віку збільшується. Проблема «старіння нації» спостерігається як у Мелітопольському районі так і в інших районах Запорізької області. Така ситуація призводить до соціально-економічної нестабільності і перш за все впливає на ринок праці країни в цілому. Тому для вирішення проблем формування ринку праці необхідно покращити соціальні умови населення, особливо в сільській місцевості, за допомогою ряду економічних реформ.
Наукова новизна. Комплексний аналіз формування національного ринку праці за часів незалежності України.
Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані при розробці соціально-економічного плану-розвитку Запорізької області та Мелітопольського району.
Ключові слова: ринок праці, регіон, демографія, соціальні умови.
Список використаних джерел
1.Офіційний сайт Головного управління статистики у Запорізькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.zp.ukrstat.gov.ua  
2.Офіційний сайт Мелітопольської Районної Державної Адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mrda.gov.ua
3.Програма зайнятості населення Мелітопольського району на період до 2017 року. – Мелітополь, 2013. – 27 с.
4.Соціально-економічне становище Запорізької області за січень-серпень 2014 року. Повідомлення головного управління статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/images/stories/soc_ek082014.pdf
5.Соціально-економічний паспорт Мелітопольського району (за підсумками 2013 року). – 2014. – 25 с.

Мета статті полягає у аналізі особливостей сприйняття населенням озеленених територій сучасного міста, що виконують одночасно рекреаційну та природоохоронну функції.
Методика базується на застосуванні прийомів і методів соціологічного дослідження, зокрема, анкетування.
Результатом дослідження стало опитування населення Голосіївського району і міста Києва в цілому, а також аналіз рядів розподілу відповідей з огляду використання території регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Лиса Гора» відповідно до потреб громадськості.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні реальних потреб місцевого населення в оптимізації території РЛП.
Практичне значення статті полягає в тому, що цей матеріал використовується при викладанні спецкурсів із урбоекології та ландшафтного планування, може бути корисним при підготовці громадських слухань з проекту організації території РЛП.
Ключові слова: соціологічне опитування, анкета, регіональний ландшафтний парк.
Список використаних джерел:
1.Городяненко В.Г. Соціологія: Підручник / В.Г. Городяненко. – 3-тє вид., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.
2.Екеева Э.В. Методы географических исследований: Учебное пособие / Екеева Э.В – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. – 48 с.
3.Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія у 2-х т. [Текст] / М.Д. Гродзинський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Т. 2. – 503 с.
4.Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін.; під ред. Л.Г. Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.
5.Парнікоза І.Ю. Лиса гора – урочище в плині часу / І.Ю. Парнікоза [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/LysaGora.html
6.Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / Н.В.Паніна – 2-е видання, доповнене. – Київ, 2007. – 320 с.
7.Букач М.М. Основи наукових досліджень у соціальній роботі: Навчальний посібник. / М.М. Букач, Т.С. Попова, Н.В. Клименюк. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 284 с.
8.Банк даних всеукраїнського перепису населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Database/Census/databasetree_uk.asp

1.Арпуль Оксана Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, e-mаil: kseniya_arp@mail.ru.
2.Бейдик Олександр Олексійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mаil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
3.Бондар Наталія Петрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна.
4.Борисова Оксана Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, e-mаil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
5.Бучко Жанна Іванівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
6.Ганич Наталія Михайлівна – асистент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
7.Губеня В’ячеслав Олександровичасистент кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ">gubenya@inbox.ru.
8.Гавриш Андрій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідуючого кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
9.Гаталяк Оксана Миколаївна – асистент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
10. Глібова Юлія Вікторівна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
11. Гуровa Дaр’я Дмитрiвнa – кандидат географічних наук, доцент, доцент кaфедри мiжнaродного туризму, Зaпорiзький нaцiонaльний технічний унiверситет, м. Запоріжжя, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
12. Гнатів Тетяна Богданівна – студентка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: tetianahnativ@gmail.com.
13. Заваріка Галина Михайлівна – кандидат географічних наук, доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
14. Завадовський Тарас Богданович – асистент, завідувач навчально-виробничої лабораторії «Навчальна туристична агенція», географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна.
15. Зеленська Любов Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідуючий кафедрою фізичної та економічної географії, геолого-географічний факультет, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
16. Зубик Андрій Ігорович – аспірант кафедри географії України, географічний факультет, Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .                                    
17. Зяблова Анастасія Олександрівнастудентка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
18. Кисельов Юрій Олександрович – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
19. Ковешніков Володимир Сергійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичної та готельної справи, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна.
20. Коханська Оксана Андріївна – менеджер туризму Турбюро Ірини Борщенко, м.Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
21. Козловський Євген Вікторович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна, e-mail: е This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
22. Коротка Ірина Олександрівна – студентка кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
23. Каднічанський Дмитро Анатолійович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
24. Костюк Іван Васильович – кандидат технічних наук, доцент, директор Технологічного коледжу, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, е-mail: kldintu@arkada-x.com.ua.
25. Килимчук Анна Анатоліївна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
26. Кириченко Яна Сергіївна – студентка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.                  
27. Любіцева Ольга Олександрівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
28. Любачевська Надія Сергіївна – студентка кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
29. Лявинець Георгій Михайлович – асистент кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
30. Михайленко Тетяна Ігорівна – кандидат географічних наук, асистент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .                                                  
31. Муха Інна Юріївнастудентка кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, e-mail: mychainna@gmail.com.
32. Малиновська Оксана Юріївнакандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
33. Мальська Марта Пилипівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, e-mail: malskym@ukr.net.
34. Неліпа Ксенія Григорівна – секретар деканату природничо-географічного факультету, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
35. Павловська Тетяна Сергіївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії, географічний факультет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
36. Пацюк Вікторія Сергіївнакандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму, географічний факультет, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
37. Парфіненко Анатолій Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
38. Павлюченко Олена Станіславівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна.
39. Пандяк Ігор Григорович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна.
40. Попович Ксенія Вікторівна – студентка кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
41. Савицька Олена Вікторівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії та геоекології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
42. Сировець Сергій Юрійович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
43. Смирнов Ігор Георгійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .  
44. Сокол Тетяна Георгіївна – кандидат педагогічних наук, Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
45. Стафійчук Валентин Іванович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
46. Тертична Юлія Василівна - аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
47. Теребух Андрій Андрійовичдоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, е-mail: andriy_terebyh@ukr.net.
48. Теліш Павло Степанович – кандидат географічних наук, асистент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна.                                
49. Циганок Євген Юрійович – студент кафедри фізичної географії та геоекології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.
50. Цирульнікова Віта Валентинівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Національний університет харчових технологій, Україна, Київ, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
51. Чабанчук Микола Андрійович – аспірант, географічний факультет, Київський національного університет імені Тараса Шевченка, завідувач туристсько-краєзнавчого відділу, Центр туризму, спорту та екскурсій Волинської Облдержадміністрації, м. Луцьк, Україна.
52. Чорненька Надія Василівнакандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
53. Шиян Дар’я Валеріївна – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму, географічний факультет, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
54. Шевченко Олена Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кaфедри мiжнaродного туризму, Зaпорiзький нaцiонaльний технiчний унiверситет, м. Запоріжжя, Україна.


Науковий збірник «Географія та туризм», № 34, присвячений 25-річчю заснування кафедри країнознавства та туризму, містить 33 статті 53 авторів, які представляють провідні вищі навчальні заклади (університети, академії) України. Певне звуження географії дописувачів пояснюється не стільки економічними чинниками, скільки обмеженим значенням достатньо скромної події – ювілея кафедри країнознавства та туризму. В той же час, відносно широке коло авторів, що надіслали свої матеріали до збірника, свідчить про високий рейтинг географічного факультету та повагу до однієї з провідних кафедр з боку професорсько-викладацького складу національних університетів країни, вчених і викладачів інших ВНЗ України.
За чверть століття в збірнику опубліковано близько 1250 статей 1200 авторів, які представляли провідні ВНЗ України (Київ, Львів, Чернівці, Одеса, Дніпропетровськ, Луцьк, Ніжин, Чернігів, Івано-Франківськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь, Сімферополь, Тернопіль, Херсон, Кіровоград, Житомир, Мукачеве, Вінниця, Ужгород, Умань, Мелітополь, Рівне та ін.), «близького» (Росія, Білорусь, Азербайджан, Казахстан) та «далекого» (Італія, Польща) зарубіжжя. Ряд авторів збірника – студентів, аспірантів, кандидатів наук, підвищили свій науковий статус, захистили кандидатські, докторські дисертації, отримали наукове звання доцентів і професорів.
В рубриці «Кафедрі країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 25 років!» представлено 5 статей 8 авторів, серед яких привертають увагу матеріали професорів Любіцевої О.О. (Київський університет) та Мальської М.П. (Львівський університет), які висвітлюють основні здобутки країнознавчого та рекреаційно-туристського напрямів діяльності географічних факультетів Київського та Львівського національних університетів.
В рубриці «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання» представлено 21 стаття 37 авторів з України (університети Києва, Львова, Чернівців, Запоріжжя, Кривого Рогу). Серед поданих матеріалів відзначимо статті Пацюк В.С., Шиян Д.В., присвячені аналізу європейського досвіду розвитку індустріального туризму та Парфіненка А.Ю., в якій розглянуто подієвий туризм як чинник формування туристської привабливості міста. Варто виділити і певне теоретико-практичне новаторство публікацій професора Смирнова І.Г.
В рубриці «Актуальні проблеми географії» представлено 7 статей 9 авторів столичного та регіональних наукових центрів України (Київ, Львів, Мелітополь, Умань). На увагу заслуговує стаття д.г.н. Ю.О. Кисельова, в якій вперше з екогеософічних позицій розглянуто суспільно-географічні проблеми Донбасу, а при характеристиці Лугансько-Донецького регіону враховано і особливості, пов’язані із сучасною українсько-російською війною.
Ознайомлення з матеріалами, які надійшли до збірника, дозволяє «озвучити» деякі дискусійні моменти, побажання та зауваження:
  • певна невідповідність в ряді матеріалів в між задекларованою назвою статті (яка, власне, є метою публікації) та науковою новизною, між метою публікації та результатами попередніх напрацювань (так, стаття Т.Г. Сокол присвячена «проблемам профпідготовки кафдрів екскурсоводів…», що, на нашу думку, могло б мати більш скромну назву, яка вкладається не в «проблеми», а в «деякі аспекти», адже проблема в широкому розумінні – складне теоретичне або практичне питання, для вирішення якого необхідні в т.ч. і міждисциплінарні зусилля; в меті автор зазначає: «Стаття присвячена проблемам визначення сутності та змісту роботи екскурсоводів та гідів-перекладачів» і з цього випиває запитання: а що, до сьогодні сутність та зміст роботи екскурсоводів та гідів-перекладачів ніким не визначалася? Не існує робіт М.О. Гейніке, Б.Є. Райкова, Б.В. Ємельянова (останнього автор згадує в публікації, але посилань на його роботи не дає). Зважаючи на ряд класифікаторів та стандартів, які наведені в використаних джерелах, виникає питання а чи відповідають один одному форма (назва публікації) та зміст (текст публікації) поданого матеріалу?
  • помилки при посиланнях на праці українських та зарубіжних вчених (статті Глібової Ю.В. «Аналіз поглядів на вивчення туристичної дестинації: суспільно-географічний аспект», Тертичної Ю.В. «Показники діяльності туристичних підприємств закарпатської області у 2014 році»), певні історичні постатті (стаття Савицької О.В., Циганка Є.Ю. «регіональний ландшафтний парк «Лиса Гора» очима киян»), які свідчать про те, що автори публікацій або відповідні праці не вивчали, або про поверховість при опрацюванні відповідного матеріалу;
  • некоректні або помилкові визначені УДК: майже 50% статей, що надійшли до збірника, містять невірні або занадто загальні УДК, які не віддзеркалюють предмет-обєктної сутності виконаних досліджень, натомість, кодування поданого матеріалу є невідємним елементом статті, ознакою її ідентифікації та положення в строкатій мережі географічних досліджень; деякі статті мають не відредаговані, занадто довгі назви, в ряді статтей географічний елемент назви не орієнтує на відповідний регіон України, трапляються матеріали, назви яких наврядчи можна вважати науковими (статті Пацюк В.С., Шиян Д.В. Теліша П.С., Каднічанського Д.А., Завадовського Т.Б., Борисова О.В., Павловської Т.С., Чабанчука М.А., Тертичної Ю.В.); трапляються статті, фрагменти яких мають описовий характер;
  • помилкове або некоректне визначення виду діяльності або явища: на нашу думку будь-яка туристська діяльність є пізнавальною, тому озвучення такої позиції, як «пізнавальний туризм» є не доречним (стаття д.пед.наук, проф. Зеленської Л.І.);
  • в ряді публікацій висновки не стикуються з окреслиними завданнями (матеріали Теліша П.С., КаднічанськогоД.А., Завадовського Т.Б, Смирнова І.Г., Гнатів Т.Б.);
  • низький рівень та недоопрацьованість ілюстративного та картографічного забезпечення подаих матеріалів (наочність складає близько 15%, а картографічні сюжети – близько 2% обсягу поданого матеріалу; «сирою» та недосконалою є схема «Типологія основних видів подій» (стаття Парфіненка А.Ю. «Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста»), адже розмаїття подієвих видів значно більше, ніж те що, віддзеркалює схема (кулінарні фестивалі, туристські, книжкові ярмарки та салони, ярмарки вакансій тощо).
В той же час, заради об’єктивності оцінки якості матеріалів збірника, слід наголосити, що зазначені недоліки та висловлені побажання не знижують достатньо високого наукового-теретичного та практичного рівня поданих до нього статей.
 Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор,
професор кафедри країнознавства та туризму
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка


Last Updated on Wednesday, 25 October 2017 16:30