English Ukrainian
v588 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 14 квітня 2021 09:40

page white acrobatЗавантажити

УДК 911.3:30/33(477.8)                                                                           https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.58.53-65

Смочко Наталія Михайлівна,

кандидат географічних наук, доцент,

http://orcid.org/0000-0002-2440-5737 Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ МОНОРОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Метою даної роботи є конкретизація завдань управління монорозвитком територій Карпатського регіону і розробки підходів до їх реалізації в контексті Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 роки.

Методика. У процесі дослідження застосовували аналітичний (аналіз стратегічних завдань в контексті їх програмових цілей) та порівняльно-географічний методи (порівняння стратегічних завдань, що наведені в різних нормативно-правових документах), а також методи узагальнення та систематизації (теоретичне узагальнення отриманого матеріалу). абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків).

Наукова новизна. В статті сформульовано дві групи стратегічних завдань при прогнозуванні перспективного розвитку просторових моносистем Карпатського регіону, а саме: стратегічні завдання, які не допускатимуть і попереджатимуть наближення біфуркаційної межі в моно системі та стратегічні завдання, які прискорюватимуть відбрунькування нових систем після переходу біфуркаційної межі, та сприятимуть поверненню досліджуваної просторової системи в попередній стан. Для обґрунтування стратегічних завдань управління монорозвитком територій Карпатського регіону та визначення підходів до їх реалізації проаналізовано приклади стратегічних завдань для забезпечення перспективного монорозвитку моносистем, в яких відсутня діяльність людини як складовий елемент системи, або в яких будь-яка діяльність людини зведена до мінімуму в контексті Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Наведено приклади стратегічних завдань для забезпечення перспективного монорозвитку окремих просторових заповідних моносистем Карпатського регіону. Окреслено стратегічні завдання для забезпечення соціально-економічного зростання суспільно-географічних аграрних моносистем Карпатського регіону відповідно до виділених нами трьох груп стратегічних завдань системного характеру, а саме: моносистемно-зберігаючі, умовно моносистемно-зберігаючі, диверсифікаційно-інноваційні стратегічні завдання. Визначено, що стратегічні завдання перспективного розвитку конкретних моносистем того чи іншого ієрархічного рівня, виділених за конкретним моносистемним атрибутом, повинні визначатися і окреслюватися з урахуванням орієнтації на стратегічні цілі їх суспільно-географічного розвитку, тобто на досягнення бажаних результатів у формуванні суспільно-географічного рельєфу у конкретному просторі функціонування цих систем.

Практичне значення. Результати даного дослідження сприяють глибшому суспільно-географічному розумінню стратегічних завдань управління монорозвитком територій Карпатського регіону та підходів до їх реалізації. Вони можуть бути використання органами державного управління та місцевого самоуправління для удосконалення наявних та при формуванні нових регіональних цільових та комплексних програм розвитку територій Карпатського регіону на найближчу перспективу.

Ключові слова: стратегічні завдання, управління монорозвитком, сільські території, моноутворення, Карпатський регіон.

Список використаних джерел:

1. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник. / О. Берданова, В. Вакуленко [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://despro.org.ua/media/articles/04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_planuvann.pdf

2. Бройде З. Транскордонні чинники сталого соціально-економічного і просторового розвитку гірських територій України із застосуванням геоінформаційних систем / З.Бройде // Можливості розвитку гірських територій в умовах децентралізації: збірник доповідей Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/293/Mountain-areas.pdf

3. Державна програма розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 20 жовтня 2019 р. № 880 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-rozvitku-regionu-ukrayinskih-karpat-na-20202022-roki-i201019

4. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

5. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – 284 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

6. Касич А. О. Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України / А. О. Касич // Бізнес Інформ. – 2016. – № 7. – С. 67-72. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_7_10

7. Концепція розвитку гірських територій українських Карпат, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 232-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2019-%D1%80#Text

8. Мархлєвскі В. Стратегія розвитку освіти в громаді: практичний порадник / В. Мархлєвскі, О. Процак. – К., 2018. – 56 с.

9. Мурава Ю. І. Стан розвитку туризму Карпатського регіону та його рекреаційна місткість / Ю. І. Мурава // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2015. – № 2. – С. 117-122. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2015_2_15

10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf

11. Петрова Л. Природно-заповідний фонд Українських Карпат / Л. Петрова, П. Третяк. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73661/20-Petrova.pdf?sequence=1

12. Підготовка макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону: міжнародна зустріч / Міністерство розвитку громад та територій України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/press/news/vidbulas-mizhnarodna-zustrich-shhodo-pidgotovky-makroregionalnoyi-strategiyi-yes-dlya-karpatskogo-regionu/

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 (Київ) «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

14. Про стан подання проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС / Міністерство розвитку громад та територій України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/press/news/pro-prohozhdennya-konkursnogo-vidboru-proyektiv-regionalnogo-rozvytku-yaki-mozhut-realizovuvatysya-za-rahunok-koshtiv-derzhavnogo-byudzhetu-otrymanyh-vid-yes/

15. Радіонова Л. О. Мале місто України: імплементація європейського креативного досвіду / Л. О. Радіонова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2018 року). − Х.: ХНАДУ. − 2018. − 496 с.

16. Список об'єктів природно-заповідного фонду України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wikimediaukraine.wordpress.com/2014/03/19/

17. Ткачук А. Про гірські території та можливості для їх розвитку / А. Ткачук // Можливості розвитку гірських територій в умовах децентралізації: збірник доповідей Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/293/Mountain-areas.pdf

18. Указ президента України №543/2019 «Про розвиток регіону Українських Карпат». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/5432019-28753

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2021 11:28