English Ukrainian
v588 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 14 April 2021 09:40

page white acrobatDownload

UDC 911.3:30/33(477.8)                             https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.58.53-65

Smochko Nataliia Mykhailivna,

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, http://orcid.org/0000-0002-2440-5737 Mukachevo State University, Mukachevo, Ukraine,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


STRATEGIC TASKS OF MONODEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE CARPATHIAN REGION TERRITORIES AND APPROACHES TO THEIR IMPLEMENTATION

The purpose of this research work is to specify the tasks of managing the mono-development of the Carpathian region and developing approaches to their implementation in the context of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027.

Method. Analytical methods (analysis of strategic tasks in the context of their program goals), comparative-geographical methods (comparison of strategic tasks given in different legal documents), as well as methods of generalization and systematization (theoretical generalization of the obtained material) abstract-logical (generalization and formulation of conclusions) methods were used during the research.

Scientific novelty. The article formulates two groups of strategic tasks in forecasting the future development of spatial monosystems of the Carpathian region, namely: strategic tasks that will prevent the approach of the bifurcation boundary in the mono system and strategic objectives that will accelerate the emergence of new systems the studied spatial system in the previous state. To substantiate the strategic objectives of managing the mono-development of the Carpathian region and determine approaches to their implementation, examples of strategic objectives for long-term mono-development of monosystems in which there is no human activity as a component of the system, or in which any human activity is minimized in the context of State Strategy regional development for 2021-2027. Examples of strategic tasks to ensure the promising mono-development of individual spatial protected monosystems of the Carpathian region have been given. Strategic tasks for socio-economic growth of socio-geographical agrarian monosystems of the Carpathian region have been outlined in accordance with our three groups of strategic tasks of a systemic nature, namely: monosystem-preserving, conditionally monosystem-preserving, diversification-innovation strategic tasks. It had been determined that the strategic objectives of long-term development of specific monosystems of a hierarchical level, selected by a specific monosystem attribute, should be defined and outlined taking into account the focus on strategic goals of their socio-geographical development, i.e to achieve desired results in socio-geographical relief spatial functioning of these systems.

Practical meaning. The results of this study contribute to a deeper socio-geographical understanding of the strategic objectives of the management of mono-development of the Carpathian region and approaches to their implementation. They can be used by public administration and local government to improve existing and in the formation of new regional targeted and comprehensive development programs of the Carpathian region in the near future.

Key words: strategic tasks, management of mono-development, rural territories, mono-formation, Carpathian region.

References:

1. Berdanova O. Stratehichne planuvannya mistsevoho rozvytku. Praktychnyy posibnyk. / O. Berdanova, V. Vakulenko [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://despro.org.ua/media/articles/04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_planuvann.pdf

2. Broyde Z. Transkordonni chynnyky staloho sotsial'no-ekonomichnoho i prostorovoho rozvytku hirs'kykh terytoriy Ukrayiny iz zastosuvannyam heoinformatsiynykh system / Z.Broyde // Mozhlyvosti rozvytku hirs'kykh terytoriy v umovakh detsentralizatsiyi: zbirnyk dopovidey Hrupy radnykiv z vprovadzhennya derzhavnoyi rehional'noyi polityky v Ukrayini Prohramy «U-LEAD z Yevropoyu». [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/293/Mountain-areas.pdf

3. Derzhavna prohrama rozvytku rehionu Ukrayins'kykh Karpat na 2020-2022 roky, zatverdzhena Postanovoyu Kabinetu Ministriv vid 20 zhovtnya 2019 r. # 880 [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-rozvitku-regionu-ukrayinskih-karpat-na-20202022-roki-i201019

4. Derzhavna stratehiya rehional'noho rozvytku na 2021-2027 roky, zatverdzhena postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 5 serpnya 2020 r. # 695 [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

5. Karpat·s'kyy rehion: aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku : monohrafiya u 8 tomakh / NAN Ukrayiny. Instytut rehional'nykh doslidzhen'; nauk. red. V.S. Kravtsiv. – L'viv, 2013. – Tom 5. Mali mista / vidp. red. L.T. Shevchuk. – 2013. – 284 s. (Seriya «Problemy rehional'noho rozvytku»).

6. Kasych A. O. Modernizatsiya yak stratehichne zavdannya rozvytku promyslovosti Ukrayiny / A. O. Kasych // Biznes Inform. – 2016. – # 7. – S. 67-72. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_7_10

7. Kontseptsiya rozvytku hirs'kykh terytoriy ukrayins'kykh Karpat, skhvalena rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 3 kvitnya 2019 r. # 232-r. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2019-%D1%80#Text

8. Markhlyevski V. Stratehiya rozvytku osvity v hromadi: praktychnyy poradnyk / V. Markhlyevski, O. Protsak. – K., 2018. – 56 s.

9. Murava Yu. I. Stan rozvytku turyzmu Karpat·s'koho rehionu ta yoho rekreatsiyna mistkist' / Yu. I. Murava // Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannya. – 2015. – # 2. – S. 117-122. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2015_2_15

10. Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na 2012-2021 roky [Elektronnyy resurs] - Rezhym dostupu: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf

11. Petrova L. Pryrodno-zapovidnyy fond Ukrayins'kykh Karpat / L. Petrova, P. Tretyak. [Elektronnyy resurs] - Rezhym dostupu: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73661/20-Petrova.pdf?sequence=1

12. Pidhotovka makrorehional'noyi stratehiyi YeS dlya Karpat·s'koho rehionu: mizhnarodna zustrich / Ministerstvo rozvytku hromad ta terytoriy Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.minregion.gov.ua/press/news/vidbulas-mizhnarodna-zustrich-shhodo-pidgotovky-makroregionalnoyi-strategiyi-yes-dlya-karpatskogo-regionu/

13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 5 serpnya 2020 r. # 695 (Kyyiv) «Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehional'noho rozvytku na 2021-2027 roky». [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

14. Pro stan podannya proyektiv rehional'noho rozvytku, yaki mozhut' realizovuvatysya za rakhunok koshtiv derzhavnoho byudzhetu, otrymanykh vid YeS / Ministerstvo rozvytku hromad ta terytoriy Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.minregion.gov.ua/press/news/pro-prohozhdennya-konkursnogo-vidboru-proyektiv-regionalnogo-rozvytku-yaki-mozhut-realizovuvatysya-za-rahunok-koshtiv-derzhavnogo-byudzhetu-otrymanyh-vid-yes/

15. Radionova L. O. Male misto Ukrayiny: implementatsiya yevropeys'koho kreatyvnoho dosvidu / L. O. Radionova // Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva: Materialy KhII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Kharkiv, 30 lystopada 2018 roku). − Kh.: KhNADU. − 2018. − 496 s.

16. Spysok ob"yektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://wikimediaukraine.wordpress.com/2014/03/19/

17. Tkachuk A. Pro hirs'ki terytoriyi ta mozhlyvosti dlya yikh rozvytku / A. Tkachuk // Mozhlyvosti rozvytku hirs'kykh terytoriy v umovakh detsentralizatsiyi: zbirnyk dopovidey Hrupy radnykiv z vprovadzhennya derzhavnoyi rehional'noyi polityky v Ukrayini Prohramy «U-LEAD z Yevropoyu». [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/293/Mountain-areas.pdf

18. Ukaz prezydenta Ukrayiny #543/2019 «Pro rozvytok rehionu Ukrayins'kykh Karpat». [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.president.gov.ua/documents/5432019-28753.

Надійшла до редколегії 14.10.2020

Last Updated on Friday, 16 April 2021 11:28