English Ukrainian
v555 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 10 лютого 2021 16:46

Завантажити page white acrobat

ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА

 

УДК: 911.37  https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.55.37-42

Абасова Ламія, Азербайджанський державний педагогічний університет, Азербайджан, м. Баку, e-mail: rus_rahimli@yahoo.com

 

РОЛЬ СЕРЕДНІХ І МАЛИХ МІСТ В РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 

Мета дослідження – проаналізувати роль середніх та малих міст у розвитку регіонів Азербайджанської Республіки

Методи. У дослідженні використовували метод порівняльно-історичних методів, статистики, аналізу.

Результати. В результаті були зроблені рекомендації та пропозиції щодо регулювання економічної структури малих та середніх міст та підвищення ролі регіонів у розвитку країни. Одним із головних напрямків соціально-економічного розвитку є реконструкція економічної структури малих та середніх міст, створення нових виробничих та сервісних об’єктів у цих районах та організація державних послуг на рівні сучасних вимог. За допомогою цих заходів будуть створені нові робочі місця, а міста відіграватимуть певну роль у розвитку країни.

Наукова новизна. Міста відіграють важливу роль у розміщенні сільськогосподарських площ та населення, у переробці природних ресурсів та сільськогосподарської продукції. Ці фактори також мають значний вплив на регіональний розвиток. Більшість міст Азербайджану середні та малі. Тому він охоплює всі регіони країни. Враховуючи це, можна забезпечити соціально-економічний розвиток регіонів, розвиваючи малі та середні міста. Однак роль регіонів у соціально-економічному розвитку країни залишається слабкою. Він проявляє себе у виробництві більш промислової продукції. Для вирішення проблеми необхідно побудувати в областях нові підприємства легкої та харчової промисловості та сервісні споруди. Природні та географічні умови, використання природних ресурсів та ЕГП впливають на розвиток міст в Азербайджані. Більшість міських районів країни розташовані в рівнинах та передгір’ях, поблизу водних басейнів та узбережжя Каспію. Протягом багатьох років переробка сільськогосподарської продукції була основою міських економічних структур. У містах функціонують різні об’єкти вторинної галузі завдяки різноманітній структурі сільського господарства.

Ключові слова: розвиток регіону, класифікація міст, малих міст, середніх міст, економічні структури, економічні реформи, економічні регіони, гірничодобувна та переробна промисловість, економічний потенціал, демографічний потенціал.

Список использованных источников:

1.Statistical Yearbook of Azerbaijan 2015. State Statistical Committee of Azerbaijan Republic. 2016, Baku.
2.Население Азербайджана - 2017. Статистический ежегодник. ГКС АР. Баку, 2018, 133 с.
3.Некоторые демографические и социально-экономические показатели Азербайджанской Республики за 10 лет. 1991. Госкомстат Азерб. ССР. Баку, 2018, 259 с.
4.Материалы Переписи населения Азербайджанской Республики 1999 г. I том. ГКС АР. Баку, 2000, 565 с.
5.Материалы Переписи населения Азербайджанской Республики 2009 г. I том. ГКС АР. Баку, 2010, 629 с.
6.Материалы Переписи населения Азербайджанской Республики 2009 г. XIII том. ГКС АР. 2010, Баку.
7.Демографические показатели Азербайджана - 2017. Статистический ежегодник. ГКС АР. Баку, 2018, 492 с.
8.Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1988 г. Госкомстат Азерб. ССР. Баку, 1990, 424 с.
9.Промышленность Азербайджана - 2007. Статистический ежегодник, ГКС АР. Баку, 2008, 574 с.  
10.Промышленность Азербайджана - 2017. Статистический ежегодник, ГКС АР. Баку, 2018, 344 с.  
11.Регионы Азербайджана – 2017. ГКС АР. Баку, 2018, 795 с.
12.Гаджизаде А.М. Природные ресурсы и естественные условия развития промышленности Азербайджанской ССР. Баку, Азернешр, 1983, 173 с.
13.География, общество, окружающая среда. В VII т. Т V. География социально-экономического развития / Под редакцией проф. А.И. Алексеева и проф. Н.С. Мироненко. М., Издательский дом «Городец», 2004, С. 301-478.
14.География Азербайджанской Республики. II т. Баку, 2015, 327 с., (на азербайджанском языке).
15.География Азербайджанской Республики. III т. Баку, 2015, 400 с., (на азербайджанском языке).
16.Гусейнов С.К. Эффективность структуры промышленного производства в условиях его интенсификации. Баку, «Элм», 1987, 184 с.
17.Мехралиев Э.К. Географические проблемы формирования и размещения населения в Азербайджанской ССР. Баку: «Элм», 1984, 196 с.
18.Мехралиев Э.К., Эюбов Н.Г., Садыгов М.О. Вопросы расселения населения в Азербайджанской ССР. Баку, Изд. «Элм», 1988, 196 с., (на азербайджанском языке).
19.Надиров А.А. Вопросы экономического развития городов Азербайджана. Баку: Изд. «Элм», 1966, 167 с.
20.Эминов З.Н. Население Азербайджана. Баку, 2005, 560 с., (на азербайджанском языке).
21.Эминов З.Н. Проблемы социально-экономического развития регионов Азербайджана и пути их решения / Региональная политика России в современных социально-экономических условиях: географические аспекты // Материалы IX научного совещания по прикладной географии, Иркутск, 21-23 апреля 2009 г. Российская АН, Сибирское отделение Института Географии им. В.Б. Сочавы, Русское Географическое Общество, Восточно-Сибирское Отделение, Иркутск, 2009, С. 39-41.
22. Эфендиев В.А. Урбанизация и городские населенные пункты Азербайджана. Баку, 2002, 397 с., (на азербайджанском языке).
23.Эюбов Н.Г., Эминов З.Н., Пашаев Н.А. Экономическая, социальная и политическая география Азербайджанской Республики (процессы, проблемы, конструктивные аспекты). Баку, 2010, 416 с., (на азербайджанском языке).
Останнє оновлення на Четвер, 14 липня 2022 16:28