English Ukrainian
v551 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 10 лютого 2021 15:51

Завантижитиpage white acrobat

УДК: 911.3    https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.55.3-12

 

Шушняк Володимир Миколайович,

кандидат географічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, e-mail: shushniak@gmail.com

Савка Галина Степанівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, e-mail: savka.halyna@gmail.com

Шандра Юрій Ярославович, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, e-mail: yuriyshandra@gmail.com

 

ГОЛОВНИЙ європейський вододіл в Україні та його туристичне значення

 

Мета. На основі загальногеографічного аналізу розкрити туристичний потенціал Головного європейського вододілу на території України.

Методика. Задіяно загальнонаукові методи аналізу, синтезу та узагальнення, використано картографічні методи засобами ГІС.

Результати. Проаналізовано особливості географічного розташування Головного європейського вододілу у європейському масштабі. Наведено нові факти з історії його досліджень. Побудовано гіпсометричний профіль по лінії вододілу, визначено його морфометричні показники.

За допомогою детального картографічного аналізу ідентифіковано український відтинок лінії Головного європейського вододілу. Визначено його розташування щодо фізико-географічного районування. Проведено регіональний аналіз атракційності туристичних об’єктів на лінії вододілу. Оцінено транскордонні та внутрішні транспортні можливості доступу до лінії вододілу. Визначено і здійснено координатну прив’язку найважливіших орогідрографічних елементів – пунктів перетину вододілів басейнів великих транскордонних річок: Дунаю, Вісли, Дністра, Дніпра, а також розкрито їхнє туристичне значення. Розкрито можливості туристичного використання об’єктів природно-заповідного фонду, які розташовані на лінії вододілу, зокрема таких національних природних парків, як: «Ужанський», «Бойківщина», «Яворівский», «Північне Поділля», «Шацький». Показано значення вододілу у розвитку сталого (екологічно зорієнтованого) туризму в міжнародних біосферних резерватах: «Східні Карпати» (словацько-українсько-польського), «Розточчя» (українсько-польського), «Західне Полісся» (польсько-українсько-білоруського). Проведено туристичну оцінку історико-культурних обєктів, розташованих на лінії вододілу. Підкреслено значення міста Львова як окремої туристичної дестинації. Окреслено екологічні проблеми, які пов’язані з освоєнням туристичних ресурсів. Виділено окремі туристичні кластери дестинації, розкрито можливості їхнього використання. Підкреслено специфіку Головного європейського вододілу у загальній класифікації туристичних ресурсів.

Наукова новизна. Вперше розглянуто Головний європейський вододіл як окрему цілісну туристичну дестинацію, здійснено його детальний географічний аналіз, використано кластерний підхід до оцінки туристичних ресурсів, які розташовані на лінії вододілу.

Практична значущість. Результати дослідження допоможуть у процесах інтеграції України із загальноєвропейським туристичним простором, дадуть поштовх у плануванні нових туристських маршрутів, сприятимуть освоєнню туристичних ресурсів національних природних і регіональних ландшафтних парків, допоможуть у плануванні та розвитку туристичних кластерів.

Ключові слова: Головний європейський вододіл, туристична дестинація, туристичний кластер, річковий басейн.

 

Список використаних джерел

 1. Аполлов Б. А. Учение о реках / Аполлов Б. А. М.: Издательство Московского университета, 1951. 522 с.
 2. Ануфриев В. Н. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти: [монография] / В. Н. Ануфриев, К. А. Алиев, С. А. Афанасьев, Е. П. Богодяж, В. Н. Босак; ред.: А. Г. Ободовский, А. П. Станкевич, С. А. Афанасьев. – К.: Кафедра, 2012. – 447 c.
 3. Геренчук К. І. До четвертинної палеогеографії Сансько-Дністровського межиріччя // Палеогеографічні умови території України в пліоцені і антропогені / К. І. Геренчук, М. С. Демедюк, М. В. Зденюк. – К.: Наук. думка, 1966. – С. 5–19.
 4. Географічна енциклопедія України: в 3 т. Т. 1 / ред. кол.: О. М. Маринич та ін. – 1989. 416 с.
 5. Державний водний кадастр: облік поверхневих водних об’єктів [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://geoportal.davr.gov.ua:81/
 6. Загальна гідрологія : [підручник] / В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський, В. В. Гребінь та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 399 с.
 7. Залеський І. І. Шацьке поозер’я: Геологічна будова та гідрогеологічні умови / І. І. Залеський, Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук, В. В. Матеюк, Г. І. Бровко. UNSPECIFIED. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луцьк. Т. 1, 2014. 190 с.
 8. Карта Полесья с обозначением линий нивелировки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.etomesto.ru/map-belarus_polesie_hodovye-linii-1874/
 9. Крубер А. А. Общее землеведение. М.-Л.: Учпедгиз,1938. 469 с.
 10. Львів: Комплексний атлас / відп. ред. О. І. Шаблій. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 192 с.
 11. Природа Львівської області / за ред. К. І. Геренчука. Львів: Вища школа, 1972. 151 с.
 12. Природа Волинської області / за ред. К. І. Геренчука. – Львів: Вища школа, 1975. – 147 с.
 13. Рудницький С. Знадоби до морфології Підкарпатського сточища Дністра / С. Рудницький / Зб. матем.-природ. секції НТШ. Т. 2. 1907. 79 с.
 14. Русское географическое общество [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.rgo.ru/ru/grant/landshaftno-istoricheskaya-ekspediciya-ural-granica-evropy-i-azii
 15. Савка Г., Шушняк В. Ландшафтно-созологічний аналіз геосайтів Українського Розточчя / Геотуризм: практика і досвід. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (5–7 травня 2016 р., Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С. 6466.
 16. Савка Г. С., Шушняк В. М. Ландшафтно-краєзнавчі маршрути в околицяхРозтоцького ландшафтного-геофізичного стаціонару / Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи:матеріали Міжнар. наук. семінару (Львів–Брюховичі, 10–12травня 2019 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 176– 178.
 17. Степанів О. Сучасний Львів: [путівник] / Олена Степанів. – Краків; Львів, 1943. – 168 с.
 18. Основи загальної гідрології / за ред. Левківського С.С. К: Вища школа, 1975. 192 с.
 19. Шушняк В., Савка Г. Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя // Фізична геогр. та геоморф. – К.: ВГЛ Обрії, 2014. – Вип. 46, Т. 2. – С. 222–230).
 20. Шушняк В. М., Савка Г. С., Вергелес Ю. Результати інвентаризації водних об'єктів м. Львова / Вісник Львівського університету. Серія: Географічна / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – Вип. 48. – С. 322–327.
 21. Шушняк В., Шелест Д., Савка Г., Шуліга Є. Особливості фізико-географічного положення Національного природного парку «Північне Поділля» // Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Броди, 3–5 червня 2015 року). – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 63–68.
 22. Яворський Б. І., Савка Г. С., Шушняк В. М. Нові геотуристичні маршрути візит-центру «Верещиця» Яворівського національного природного парку / Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку. – смт Івано-Франкове; Львів: ЗУКЦ, 2018. – С. 299–308.
 23. Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasoby wodne i przyrodnicze: Monografia, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarz ądzania w Warszawie. Warszawa, 2007. – 448 s.
 24. Jаhn A. Północna krawędź Podola і historia jej badań // Сzasopismo geograficzne // Polskie towarystwo geograficzne. T. LX, zeszyt 3. 1989. S. 353365.
 25. Plan królewskiego stołecznego miasta Lwowa (z entklawą Jalowiec takze Maszów. I cześć. Lwów. 1890.
 26. Pol W.ółnocny wschód Europy podędem natury, Prelekcje W. Pola, z. 1, Drukarnia Uniwersytecka, Kraków, 1851. S. 94111.
 27. Rudnicki S. Polemika w sprawie historii doliny Dniestru // Kosmos – Lwów, 1907. – Rocz. 32. – S. 9192.
 28. Romer E. Odpowiedź Dr. Stefanowi Rudnickiemu w sprawie historyi doliny Dniestru. 1907 s.93-94. Kosmos. – Lwów, 1907. – Rocz. 32.
 29. Roth, M., R. Nobis, V. Stetsiuk, I. Kruhlov (Eds) (2008): Transformation processes in the Western UkraineConcepts for a sustainable land use. Weißensee Verlag Berlin 2008. 602 pages.
 30. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – T. 5: [Kutowa Wola Malczyce] / Red.: Chlebowski Bronisław, Sulimierski Filip, Walewski Władysław. – Warszawa, 1884. – 960 s.
 31. WISE Water Information System for Europe is the European information gateway to water issues [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://water>.europa.eu/
 32. 2rouesenliberté [Електронний ресурс]. Режим доступа: https://www.2rouesenliberte.fr/divisiora-2012.

 

 

Надійшла до редколегії /Received Editorial Board  17.06.2020

Останнє оновлення на Четвер, 14 липня 2022 16:22