English Ukrainian
Зразок оформлення статті PDF Друк E-mail

УДК / JEL classification (приклад 338.483.1 (474.2:477)

Іванов Іван Іванович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ

Иванов Иван Иванович, доктор географических наук, професор, Киевский национальний университет имени Тараса Шевченка, г. Киев, Украина

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР УКРАИНЫ

Ivanov Ivan Ivanovich, doctor of sciences (geography), professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv . Kyiv, Ukraine.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

GEOGRAPHY OF FOREIGN TRADE AND GEO-ECONOMIC CHOICE OF UKRAINE

Елементи реферату: Мета (1-2 речення). Методика (3-4 речення). Результати (4-5 речень). Наукова новизна (1-2 речення). Практична значимість (2-3 речення). Ключові слова (3-5 слів).

Элементы реферата: Цель (1-2 предложения). Методика(3-4 предложения). Результаты (4-5 предложений). Научная новизна (1-2 предложения). Практическая значимость. (2-3 предложения). Ключевые слова (3-5 слов).

The elements of the abstract: Purpose(1-2 sentences). Methods (3-4 sentences). Results (4-5 sentences). Scientific novelty. (1-2 sentences). The practical significance (2-3 sentences). Keywords (3-5 words).

Елементи основного тексту статті

Постановка проблеми (в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми (яким присвячується означена стаття).

Формулювання цілей статті (Постановка завдання).

Виклад основного матеріалу (дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

Висновки (з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі).

Список використаних джерел.

References.

Наданий матеріал раніше не публікувався та в інші видання не надсилався

Додається окремим файлом анкета авторів

  • Елементи анкети
  • Прізвище, ім'я, по-батькові  (повністю)
  • Місце роботи (повна назва), посада
  • Науковий ступінь, наукове звання
  • Адреса (вулиця, будинок, місто, індекс), на яку буде надіслано збірник
  • Електронна адреса, контактний телефон