English Ukrainian
v427 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 21 March 2019 16:35

Download page white acrobat

https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.42.64-72

UDC 911.3:316:910.1+913+338.48

Dolhova Kateryna Serhiivna, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

METHODOLOGY OF EVALUATION SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF CHILDREN`S CAMPS ACTIVITY AND ITS TERRITORIAL DIFFERENTIATION (THE CASE OF KYIV REGION)

Purpose: highlight the methodology of evaluation socio-economic efficiency of children's camps activity and analyze its territorial differentiation on Kiev region.

Methods: there were used synthesis, analysis, abstraction, mathematical and statistical methods and Derzhavnyi reiestr dytiachykh zakladiv ozdorovlennia ta vidpochynku (the State Register of Children's camps), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (the State Statistics Service of Ukraine), Holovne upravlinnia statystyky v Kyivskii oblasti (the Main Department of Statistics in Kyiv Region) was used as the database.

Results: there is defined the main indicators of children`s camps activity, the algorithm for calculating the overall integral indicator for evaluation such efficiency. This research article presents the map of socio-economic efficiency of children’s camps activity in Kyiv Region, that shows the levels (very low, low, average, high, very high) of such efficiency for children’s camps in districts and towns of regional submission of the region.

Scientific novelty: there is proposed the methodology for evaluation socio-economic efficiency of children’s camps activity.

The practical significance: the methodology allows determining the territorial units of different levels with clusters of children's tourism of various specializations function.

Keywords: Human Geography studies, methodology, children's tourism, children's camps, territorial differentiation.

References:

1. Vasylenko O. A. Matemachno-statystychni metody analizu u prykladnykh doslidzhenniakh: navch. posib. / O. A. Vasylenko, I. A. Sencha. – Odesa, 2011. – 166 р.
2. Ilina M. V. Intehralne otsiniuvannia turystychno-rekreatsiinoi sfery terytorii riznykh typiv / M. V. Ilina. // Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. - 2013. - № 2.
3. Liubitseva O.O. Rynok turystychnykh posluh. – K.: «Altpres», 2002. – 232 р.
4. Malska M.P., Khudo V.V. Turystychnyi biznes: teoriia ta praktyka. Pidruchnyk. 2-vyd.pererob.ta dop. – K., 2012. – 368 s.
5. Matsola V. Rekreatsiino-turystychnyi kompleks Ukrainy: [monohrafiia] / Matsola V. I. – Lviv: IRD NAN Ukrainy, 1997. – 259 р.
6. Poplavska I. V. Metodolohichni aspekty analizu hotelnoho hospodarstva / I. V. Poplavska // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia. - 2012. - № 1. - Р. 150-155.
7. Rudenko V. Pryrodo-resursnyi potentsial pryrodnykh rehioniv Ukrainy: [monohrafiia] / Rudenko V.P., Vatseba V.Ia., Solovei T. V. – Chernivtsi: Ruta, 2001. – 268 р.
8. Statystychnyi biuleten «Merezha dytiachykh zakladiv ozdorovlennia ta vidpochynku u Kyivskii oblasti vlitku 2017 roku». – K., 2018. – 21 р.
9. Statystychnyi biuleten «Ozdorovlennia ditei u dytiachykh zakladakh ozdorovlennia ta vidpochynku vlitku 2013 roku». – K., 2013. – 64 р.
10. Statystychnyi biuleten «Ozdorovlennia ditei u dytiachykh zakladakh ozdorovlennia ta vidpochynku vlitku 2017 roku». – K., 2017. – 55 р.
11. Shablii O.I. Matematychni metody v sotsialno-ekonomichnii heohrafii: navch.vydannia. – Lviv, 1994. – 304 р.
12.Aleksandrova A. Y. Turistskie klastery: soderzhanie, granicy, mekhanizm funkcionirovaniya // Sovremennye problemy servisa i turizma. — 2007. — № 1. — Р. 51–61.
13. Nudel'man M.S. Social'no-ehkonomicheskie problemy rekreacionnogo prirodopol'zovaniya / Nudel'man M. S. – K.: Naukova dumka, 1987. – 132 Р.
14. Derzhavna sluzhba statystyky: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
15. Derzhavnyi reiestr dytiachykh zakladiv ozdorovlennia ta vidpochynku: [Electronic resource]. – Access mode: http://drdz.mlsp.gov.ua/msm/
16. Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy: [Electronic resource]. – Access mode: http://rada.gov.ua/
Last Updated on Wednesday, 05 June 2019 08:44